હું શોધું છું

હોમ  |

એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર
Rating :  Star Star Star Star Star   

ક્રમ પો.સ્ટે.નું નામ પો.સ્ટે.વિસ્તારમાં આવેલ અકસ્માત સમયે ત્વરીત સારવાર મળી રહે તેવા ડોક્ટર્સના ફોન નંબર
ફાયર ફાયટર સરનામુ / ફોન નંબર એમ્બ્યુલન્સ સરનામું/ ટેલિફોન નંબર
હિંમતનગર ટાઉન નગરપાલિકા ફોન નંબર-(૦ર૭૭ર) ર૪પ૧૦૧,૩૦૯૧૦૧ ,ર૪૬૭ર૦ નગરપાલિકા ફોન નંબર(૦ર૭૭ર) ર૪પ૧૦૧,  ૩૦૯૧૦૧ ,ર૪૬૭ર૦ સિવિલ હોસ્પિટલ હિંમતનગર સાબરકાંઠા ફોન નંબર(૦ર૭૭ર) ર૪૦૬૭૧, ર૪પ૧૦ર
      હિંમતનગર રેડ ક્રોર્સ ભવન ફોન નંબર(૦ર૭૭ર) ર૪પ૧૧૦, ર૪૭૮૯ર ડો.રંગમ શાહ માનવ હોસ્પિટલ આરોગ્ય નગર હિંમતનગર ફોન નંબર(૦ર૭૭ર) ર૪૦૦૮૧, ર૪૦૦૮૦ (રહેઠાણ)
      સિવિલ હોસ્પિટલ હિંમતનગર સાબરકાંઠા ફોન નંબર(૦ર૭૭ર) ર૪૦૬૭૧, ર૪પ૧૦ર ડો.રાજુ નાયક શીવમ્ હોસ્પિટલ આરોગ્ય નગર હિંમતનગર ફોન નંબર(૦ર૭૭ર) ર૪૬ર૮૮
        ડો.ડી.કે. શાહ મૈત્રી હોસ્પિટલ, સિવિલ હોસ્પિટલ સામે હિંમતનગર
        ફોન નંબર(૦ર૭૭ર) ર૪ર૭૩ર ર૪૧૦૩૩(રહેઠાણ)
        ડો.યશવંતભાઈ પટેલ ભાગ્યોદય હોસ્પિટલ એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ સામે ફોન નંબર(૦ર૭૭ર) ર૪૦૮૩૪, ર૪૦૮૩પ(રહેઠાણ)
        ડો.મેમણ એવીએમ હોસ્પિટલ, એસ.ટી.બસસ્ટેન્ડની સામે હિંમતનગર ફોન નંબર(૦ર૭૭ર) ર૪પ૮૩૪
ગાંભોઈ - ગાંભોઈ પો.સ્ટે. ફોન નંબર(૦ર૭૭ર) રપ૦૩૦૮ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ગાંભોઈ ફોન નંબર(૦ર૭૭ર) રપ૦૦૮૦
      સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ગાંભોઈ ફોન નંબર(૦ર૭૭ર) રપ૦૦૮૦ ડો.ચિમનભાઈ પટેલ આનંદ હોસ્પિટલ ગાંભોઈ ફોન નંબર(૦ર૭૭ર) રપ૦૧૪૭
        ડો. મહેન્‍દ્રસિંહ ચૌહાણ માનવ હોસ્પિટલ ગાંભોઈ ફોન નંબર(૦ર૭૭ર) રપ૦૧૪૪
મોડાસા ટાઉન નગરપાલિકા મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૪૬પ૭ર સદવિચાર પરિવાર મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૪પ૩૧૮ સાર્વજનિક હોસ્પિટલ મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૪૬ર૩૬, ર૪૦૩૧૧(રહેઠાણ)
      ક્રિષ્ણા હોસ્પિટલ મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૪ર૧૪૩ ડો.યોગેશ પી.ઉપાઘ્યાય જિવન જ્યોત હોસ્પિટલ મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૪૩૩૧૬, ર૪૩ર૧૬(રહેઠાણ)
      આશિષ હોસ્પિટલ મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૪૬૭૮૪ ડો.દિનેશભાઈ પી. પટેલ દિપ હોસ્પિટલ મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૪ર૦૬૦ ર૪૬૮૮૧(રહેઠાણ)
      નવજીવન હોસ્પિટલ મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૪૩૧પર ડો.રાકેશ સી.શાહ આશિષ હોસ્પિટલ મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭ર) ર૪૬૭૮૪
      સાર્વજનિક હોસ્પિટલ મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૪૬૭પ૦ ડો.ટી.બી.પટેલ નવજીવન હોસ્પિટલ મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૪૩૧પર, ર૪૩૧પ૧(રહેઠાણ)
        ડો.ભરત નાયક આકાશ હોસ્પિટલ મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૪૬૬૪૭, ર૪૬૮૪ર(રહેઠાણ)
મોડાસા રૂરલ   પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર મેઢાસણ તા. મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૬રપ૪૪ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર મેઢાસણ તા. મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૬રપ૪૪
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ટીંટોઈ તા. મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૬૬૧૭૭
         
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સરડોઈ તા. મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૮૬૬૦૧
        સીણાવાડ તા. મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૭૯પ૩૩
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર લીંભોઈ તા. મોડાસા ફોન નંબર(૦ર૭૭૪) ર૮૪પ૭ર
પ્રાંતિજ   એમ.સી.દેસાઈ હોસ્પિટલ પ્રાંતિજ ફોન નંબર (૦ર૭૭૦) ર૩૩૦૬૪ ડો.દિનેશભાઈ પટેલ એમ.સી.દેસાઈ હોસ્પિટલ પ્રાંતિજ ફોન નંબર (૦ર૭૭૦) ર૩૩૦૬૪
      સી.એચ.સી. પ્રાંતિજ ફોન નંબર (૦ર૭૭૦) ર૩૩૬પ૧ સી.એચ.સી. પ્રાંતિજ ફોન નંબર (૦ર૭૭૦) ર૩૩૬પ૧
તલોદ     સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તલોદ ફોન નંબર (૦ર૭૭૦) રર૦૬૬૧
        સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અણીયોડ ફોન નંબર (૦ર૭૭૦) ર૮૮૮૪૬
        સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પુંસરી ફોન નંબર (૦ર૭૭૦) ર૮૬૩ર૭
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર આંતરોલી તા.તલોદ ફોન નંબર(૦ર૭૭૦) ર૮૯૪૧૩
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર હરસોલ તા.તલોદ ફોન નંબર(૦ર૭૭૦) ર૮ર૦૩૪
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખેરોલ તા.તલોદ ફોન નંબર(૦ર૭૭૦) રર૯ર૯૧
ઈડર   આત્મવલ્લભ હોસ્પિટલ ઈડર ફોન નંબર(૦ર૭૭૮) રપ૧૧૭પ સિવિલ હોસ્પિટલ ઈડર ફોન નંબર(૦ર૭૭૮) રપ૦૧૧૧
      સિવિલ હોસ્પિટલ ઈડર ફોન નંબર(૦ર૭૭૮) રપ૦૧૧૧ ડો.જે.એમ.પટેલ આશીર્વાદ હોસ્પિટલ શ્રીનગર ઈડર ફોન નંબર(૦ર૭૭૮) રપ૦૧૮૩, રપ૧૦૯૦(રહેઠાણ)
      શ્રીમદ જેસિંગબાપા હોસ્પિટલ ગોધમજી તા.ઈડર ડો.નિકુંજ દવે આસ્થા હોસ્પિટલ ઈડર ફોન નંબર(૦ર૭૭૮) રપ૩૯૦૬, રપ૦૬૦૪(રહેઠાણ)
        ડો.ડી.એસ.પટેલ આનંદ હોસ્પિટલ બેંક સોસાયટી ઈડર ફોન નંબર(૦ર૭૭૮) રપ૦૧૧પ, રપ૧૩૮૪(રહેઠાણ)
        ડો.પી.ડી.પટેલ ડોકટર હાઉસ એપોલો ઈડર ફોન નંબર(૦ર૭૭૮) રપ૪રપ૧, રપ૪રપ૦(રહેઠાણ)
        ડો.મુકુન્દ સુથાર ગુરૂ ઓર્થો.હોસ્પિટલ શ્રીનગર ફોન નંબર(૦ર૭૭૮) રપ૧૪ર૪, રપ૧૪૪૭(રહેઠાણ)
        ડો.એમ.ડી.પટેલ ધનશ્યામ હોસ્પિટલ શ્રીનગર ઈડર ફોન નંબર(૦ર૭૭૮) રપ૦૩ર૩
        ડો.દિપક શુક્લ, શુક્લ હોસ્પિટલ ઈડર ફોન નંબર(૦ર૭૭૮) રપ૦રપપ, રપ૦ર૮પ(રહેઠાણ)
        ડો.વિનુભાઈ પટેલ શ્રઘ્ધા હોસ્પિટલ ઈડર ફોન નંબર(૦ર૭૭૮) રપ૦રપર, રપ૦૩૦૪(રહેઠાણ)
        આત્મવલ્લભ હોસ્પિટલ ઈડર ફોન નંબર(૦ર૭૭૮) રપ૧૧૭પ
જાદર   સાર્વજનિક હોસ્પિટલ જાદર તા.ઈડર ફોન નંબર(૦ર૭૭૮) ર૪૦૪૩૦ સાર્વજનિક હોસ્પિટલ જાદર તા.ઈડર ફોન નંબર(૦ર૭૭૮) ર૪૦૪૩૦
વડાલી   સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ચોરીવાડ તા.વડાલી ફોન નંબર (૦ર૭૭૮) ર૩૬૩૩૩ પ્રાંથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર વડાલી તા.વડાલી ફોન નંબર (૦ર૭૭૮) રરર૦પ૬
        સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ચોરીવાડ તા.વડાલી ફોન નંબર (૦ર૭૭૮) ર૩૬૩૩૩
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ડોભાડા તા.વડાલી ફોન નંબર (૦ર૭૭૮) ર૮પ૩૮૮
        ડો.મણિભાઈ પટેલ એનર્જી રીલીંગ સેન્ટર વડાલી ફોન નંબર (૦ર૭૭૮) રર૩૧૭૦
        ડો.અનિલ બ્રહ્મભટૃ નવજીવન હોસ્પિટલ વડાલી ફોન નંબર (૦ર૭૭૮) રરર૪પ૩
        ડો.નિકુંજ વોરા નવકાર હોસ્પિટલ વડાલી ફોન નંબર (૦ર૭૭૮) રરર૪પર
        ડો.રમેશભાઈ પટેલ જીવન જ્યોત હોસ્પિટલ વડાલી ફોન નંબર (૦ર૭૭૮) રરર૦૦૭
૧૦ ખેડબ્રહ્મા   સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખેડબ્રહ્મા ફોન નંબર (૦ર૭૭પ) રર૦૦૭૭ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખેડબ્રહ્મા ફોન નંબર (૦ર૭૭પ) રર૦૦૭૭
      સાર્વજનિક હોસ્પિટલ લક્ષ્મીપુરા તા.ખેડબ્રહ્મા ફોન નંબર (૦ર૭૭પ) ર૪૧૬૮ર ડો.પલ્લવ દેસાઈ સાર્વજનિક હોસ્પિટલ લક્ષ્મીપુરા તા.ખેડબ્રહ્મા ફોન નંબર (૦ર૭૭પ) ર૪૧૬૮ર
૧૧ પોશીના   સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પોશીના તા.ખેડબ્રહ્મા ફોન નંબર (૦ર૭૭પ) રપ૭પ૪પ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પોશીના તા.ખેડબ્રહ્મા ફોન નંબર (૦ર૭૭પ) રપ૭પ૪પ
૧૨ ભિલોડા   કોટેજ હોસ્પિટલ ભિલોડા ફોન નંબર(૦ર૭૭૧) ર૩ર૦ર૭ કોટેજ હોસ્પિટલ ભિલોડા ફોન નંબર(૦ર૭૭૧) ર૩ર૦ર૭
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર મુનાઈ તા.ભિલોડા ફોન નંબર (૦ર૭૭૧) ર૭૮૧૩૧
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ચોરીમાલા તા.ભિલોડા ફોન નંબર (૦ર૭૭૧) ર૭પ૩૧૬
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ટોરડા તા.ભિલોડા ફોન નંબર (૦ર૭૭૧) રરપ૦૧૯
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખેરાડી તા.ભિલોડા ફોન નંબર (૦ર૭૭૧) રર૦૩૪૧
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર બામણા તા.ભિલોડા ફોન નંબર (૦ર૭૭૧) ર૭૭૩૩૦
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર વાંકાનેર તા.ભિલોડા ફોન નંબર (૦ર૭૭૧) રર૩રપ૯
        ડો.એન.સી.પરમાર નવચેતન હોસ્પિટલ ભિલોડા ફોન નંબર (૦ર૭૭૧) ર૩ર૩૩૭
        ડો.રાજન ભગોરા મીરા હોસ્પિટલ ધોલવાણી ત્રણ રસ્તા તા.ભિલોડા ફોન નંબર (૦ર૭૭૧) ર૩૪૪૦૮
        ડો. એ.જે.પટેલ સવોર્દય હોસ્પિટલ ભિલોડા ફોન નંબર (૦ર૭૭૧) ર૩રર૮૭
        ડો.મનુભાઈ જોષી જોશી હોસ્પિટલ ભિલોડા ફોન નંબર (૦ર૭૭૧) ર૩ર૦પર
૧૩ શામળાજી   સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર શામળાજી તા.ભિલોડા ફોન નંબર (૦ર૭૭૧) ર૪૦ર૮ર, ર૪૦ર૮૩ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર શામળાજી તા.ભિલોડા ફોન નંબર (૦ર૭૭૧) ર૪૦ર૮ર, ર૪૦ર૮૩
        ડો.બી.ડી.ડામોર જનરલ ઓર્થો.હોસ્પિટલ સર્વોદય આશ્રમ ચાર રસ્તા શામળાજી તા.ભિલોડા ફોન નંબર (૦ર૭૭૧) ર૪૦૧૮૪, ર૪૦૧૯૪(રહેઠાણ)
૧૪ વિજયનગર   સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર વિજયનગર ફોન નંબર (૦ર૭૭પ) રપ૪ર૩૪ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર વિજયનગર ફોન નંબર (૦ર૭૭પ) રપ૪ર૩૪
૧૫ મેઘરજ   સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર મેઘરજ ફોન નંબર (૦ર૭૭૩) ર૪૪૪૧૩ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર મેઘરજ ફોન નંબર (૦ર૭૭૩) ર૪૪૪૧૩
      સદવિચાર પરિવાર મેઘરજ મોબાઈલ નંબર-૯૪ર૬૦૪૬૮ર૩ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પટેલ ઢૂંઢા તા. મેઘરજ ફોન નંબર (૦ર૭૭૩) ર૮રપ૧૩
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર રામગઢી તા. મેઘરજ ફોન નંબર (૦ર૭૭૩) ર૮પપર૮
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઈસરી તા. મેઘરજ ફોન નંબર (૦ર૭૭૩) ર૮૩૬૪૪
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર શણગાલ તા. મેઘરજ ફોન નંબર (૦ર૭૭૩) ર૮૭પપ૮
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કસાણા તા. મેઘરજ ફોન નંબર (૦ર૭૭૩) ર૮૪પ૦૩
        ડો.બંસીભાઈ જલારામ હોસ્પિટલ મેઘરજ ફોન નંબર (૦ર૭૭૩) ર૪૪૯૪૧
        ડો.રસિકભાઈ પટેલ જનરલ હોસ્પિટલ ફોન નંબર(૦ર૭૭૩) ર૪પ૦૮૧
૧૬ માલપુર   સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર માલપુર ફોન નંબર (૦ર૭૭૩) રર૩૧૩૬ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર માલપુર ફોન નંબર (૦ર૭૭૩) રર૩૧૩૬
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર જીતપુર તા. માલપુર ફોન નંબર (૦ર૭૭૩) ર૭૪પ૦૧
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સાતરડા તા. માલપુર ફોન નંબર (૦ર૭૭૩) ર૭૩પ૦ર
૧૭ ધનસુરા   સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ધનસુરા તા.ધનસુરા ફોન નંબર (૦ર૭૭૪) રરર૧૦ર સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ધનસુરા તા.ધનસુરા ફોન નંબર (૦ર૭૭૪) રરર૧૦ર
        ડો.પ્રકાશકુમાર ટી.દૃેવકુલે આશીર્વાદ હોસ્પિટલ ધનસુરા એસ.ટી.સ્ટેન્ડ રોડ ફોન નંબર (૦ર૭૭૪) રરર૦ર૧, રરર૧૦૧(રહેઠાણ)
        પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર વડાગામ તા. ધનસુરા ફોન નંબર (૦ર૭૭૪) ર૭૭ર૧૦
૧૮ બાયડ   વાત્રક હોસ્પિટલ વાત્રક કોલોની તા.બાયડ ફોન નંબર (૦ર૭૭૯) રરર૦૧૮ વાત્રક હોસ્પિટલ વાત્રક કોલોની તા.બાયડ ફોન નંબર (૦ર૭૭૯) રરર૦૧૮
        ડો.મહેન્‍દ્રભાઈ પટેલ સંજીવની હોસ્પિટલ બાયડ ફોન નંબર (૦ર૭૭૯) રર૦૧૦૧, રર૦૦૩૬(રહેઠાણ)
        ડો.મીનેસ ગાંધી વિશ્વા હોસ્પિટલ બાયડ ફોન નંબર (૦ર૭૭૯) રર૧૩૬૦, રર૦૬૬૦(રહેઠાણ)
        ડો.મૂકેશ શાહ સપન હોસ્પિટલ બાયડ ફોન નંબર (૦ર૭૭૯) રરર૧૯૮
૧૯ આંબલિયારા     પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર આંબલિયારા તા.બાયડ ફોન નંબર (૦ર૭૭૯) ર૮ર૩૩૮
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 24-06-2008