હું શોધું છું

હોમ  |

All Classification
Arrow માનનીય રાજય કક્ષાના મંત્રીશ્રી, ગૃહનો સંદેશ
     માનનીય રાજય કક્ષાના મંત્રીશ્રી, ગૃહનો સંદેશ....
Arrow પરિચય
     પરિચય સાબરકાંઠા જીલ્લો કુલ-૭૩૯૦ ચૉરસ કિલૉમીટરમાં આવેલ છે. જેની ર૦૦૧ ની સ્થિતિ પ્રમાણે કુલ- ર૦,૮૩,૪૧૬ ની વસ્તી ધરાવતા જીલ્લામાં કુલ-૧૭૩ર જેટલા ગામડા આવેલા છે. જીલ્લાને અડીને રાજસ્થાન રાજયની હદ આવેલ....
Arrow લક્ષ્ય/હેતુઓ
     લક્ષ્ ય અને હેતુ સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ દળ હેઠળ આવતા વિસ્તારના નાગરીકોના જાન માલનું રક્ષણ તથા કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. પોલીસ કર્મચારીઓ વ્યવહારકુશળ અને ફરજ પ્રત્યે સંવેદનશીલ રહી....
Arrow પોલીસનો ઇતિહાસ
     વિભાગની કામગીરી મહિલા સુરક્ષા સેલ, ગ્રામ રક્ષક દળ, વાયરલેસ, મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ, ડોગ સ્ક્વોડ, ઘોડેસવાર, સ્ટોર્સ, કલ્યાણ પ્રવૃત્તિઓ, બેલા ફાર્મસ, આર્મર વર્કશોપ, પોલીસ બેન્ડ....
Arrow પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની નામાવલી
     પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, સાબરકાંઠા - હિંમતનગર અ.નં પોલીસ અધિક્ષકશ્રીનું નામ કયાંથી કયાં સુધી ૧ શ્રી એસ.જી.પ્રધાન ૧૯૪૯ ૨ શ્રી એસ.એમ.અમ્બેગાઉનકર ૧૯પ૦ ૩ શ્રી એમ.એસ.હબ્લે ૧૯પ૪ ૪ શ્રી એ.સી.દોશી ૧૯પપ ૫ શ્રી....
Arrow જિલ્લાનો પરિચય
     તાકિદના સંપર્ક નંબર (૨૪/૭ સેવા) ૧૦૦ , ૦૨૭૭૨-૨૪૭૬૩૩, ૨૪૭૭૩૩, ૨૪૭8૩૩....
Arrow કામગીરી
     પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરીની વિવિધ શાખાઓની કામગીરી (૧) પો.ઈન્સ. એલ.આઈ.બી.: (લોકલ ઈન્ટેલીજન્સ બ્રાન્ચ) સ્થાનિક ગુપ્તચર શાખા :- આ શાખા સ્થાનિક ગુપ્તચર શાખા તરીકે ઓળખવામા આવે છે....
Arrow અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
     અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તાઓ અને ફ૨જો પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરીની વિવિધ શાખાઓ ના અધિકારી કર્મચારીની ફ૨જો અને સતાઓ પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરીની વિવિધ શાખાઓ ના સીવીલીયન અધિકારીઓ અને કર્મચારીની ફ૨જો....
Arrow અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તાઓ અને ફ૨જો
     અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તાઓ અને ફ૨જો : પોલીસ અધિક્ષક : ગુજરાત પોલીસ મેન્યુલ ભાગ-૩ ના નિયમ-૨પ, પેટા કલમ-૧ થી ૭ મુજબ ફ૨જ બજાવે છે. આ મુજબ સમગ્ર જિલ્લાનું તેઓ સુપ૨વિઝન કરે છે અને તેમની હેઠળના સબ....
Arrow પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરીની વિવિધ શાખાઓ ના અધિકારી
     પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરીની વિવિધ શાખાઓ ના અધિકારી કર્મચારીની ફ૨જો અને સતાઓ : પો.ઈન્સ. એલ.આઈ.બી.જિલ્લા સ્‍ટેશન ત૨ફથી જ્યારે જ્યારે બંદોબસ્ત માંગવામાં આવે ત્યારે પોલીસના માણસોની ફાળવણી ક૨વામાં આવે છે. તેમજ....
Arrow પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરીની વિવિધ શાખાઓના સીવીલીયન
     પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરીની વિવિધ શાખાઓ ના સીવીલીયન અધિકારીઓ અને કર્મચારીની ફ૨જો અને સતાઓ કચેરી અધિક્ષક :-૧) જન૨લ સુપ૨વીઝન ૨) કંટ્રોલ રજિસ્ટ૨ નિભાવવું ૩) દફત૨ તપાસણી અંગત મદદનીશ :- ગજરાતી સ્ટેનો....
Arrow એવોર્ડસ
     વિદેશી નાગરીકના રજીસ્ટ્રેશન માટેના હકક - વિદેશી....
Arrow અંદાજપત્ર
     રીટર્ન વિઝાની સગવડ - જે પાકિસ્તાની નાગરીકો....
Arrow જાહેર માહિતી અધિકારી
     જાહેર માહિતી અધિકારી....
Arrow પત્ર વ્યવહા૨ શાખા
     પત્ર વ્યવહા૨ શાખા હેડ કલાર્ક:-૧) ઈન્સ્પેકશન નોંધની પુર્તતા ૨) મહેકમની નવી દ૨ખાસ્‍તો ૩) પત્ર વયવહા૨ શાખા ઉપ૨ સુપ૨વિઝન સીબી-૧ સી.કા. ૧) પો.સ.ઈ.થી જી.પો.અધિ.શ્રી, દ૨જ્જાના અધિકારીઓની ૨જા, બઢતી, નિવૃતી....
Arrow શીટ શાખા
     શીટ શાખા હેડ કલાર્ક:- (૧) ઈન્સ્પેકશનને લગતી કામગીરી (૨) શીટશાખાના ટ૨ નિભાવવું (૮) મંજુ૨ થયેલ ઉચ્ચત૨ પગા૨ ધો૨ણ માન્ય કરાવવુ અને તેને લગતો પત્ર વ્યવહા૨ (૯) બઢતી સમયે પગા૨ બાંધણી ક૨વી. (૧૦) પત્રકો....
Arrow ડી.પી.શાખા
     ડી.પી.શાખા ડી.પી.-૧ સી.કા.ખાતાકીય તપાસને લગતી તમામ કામગીરી તેમજ તેને લગતા પત્રવ્યવહા૨ની કામગીરી ડી.પી.-૨ જુનીય૨ કલાર્ક સીધીકા૨ણ દર્શક નૉટીસૉ અને સીનીય૨ કલાર્કની મદદમાં....
Arrow હિસાબી શાખા
     હિસાબી શાખા હેડ કલાર્ક:- ૧) ઈન્પેકશનને લગતી કામગીરી ૨) બજેટ ૩) ઑડીટપારા સેટલમેન્ટ ૪) ચલણ વેરીફીકેશન પ) શાખાનું જન૨લ સુપ૨વિજન એ.બી.-૧ (કેશીય૨) સી.કા. ૧) કેશીટ૨ને લગતી તમામ કામગીરી ૨) સવીર્સ સ્ટેમ્પ૩)....
Arrow ગ્રામ રક્ષક દળ
     જી.આ૨.ડી. જુ.કા.૧) જી.આ૨.ડી.ને લગતી તમામ પ્રકા૨ની કામગીરી તથા પત્રકૉ૨) હૉમગાર્ડના વેતન બીલૉ તથા ટી.એ. બીલૉ બનાવવા તથા મંજુ૨ ક૨વાની કામગીરી.....
Arrow ૨જીસ્ટ્રીશાખા
     ૨જીસ્ટ્રીશાખા ૨જીસ્ટા૨ સી.કા. ૧) તમામ પ૨ચુ૨ણ તેમજ સ્ટેશનરીની ખરીદી૨) સ્ટેશનરી તથા ફૉર્મસ ના ઈન્ડેન્ટ૩) સ્ટેશનરી તથા ફૉર્મસ તથા ફર્નીચર ઈસ્યુ ક૨વા૪) લાયબ્રેરી તથા ડેડસ્ટૉકની કામગીરીપ) ૨જીસ્ટ્રી....
Arrow ટાઈપ શાખા
     ટાઈપ શાખા ટાઈપીસ્ટ (ગુજરાતી)૧) ડી.પી.શાખા૨) ૨જીસ્ટ્રી શાખા ટાઈપીસ્ટ (ગુજરાતી)ડી.પી. શાખા તથા ૨જીસ્ટ્રી શાખા સિવાયની તમામ શાખાની ટાઈપની કામગીરી. ટાઈપીસ્ટ (ગુજરાતી) અંગતમદદનીશની મદદમાં....
Arrow સંપર્ક માહિતી
     સંપર્ક માહિતી....
Arrow નોટીફિકેશન
     પોલીસ કલીયરન્સ સર્ટી ( .હહ ) માટેના હકક ભારતીય....
Arrow કાયદા અને વ્યવસ્થાની જાળવણી
     પ્રવાસીના રોકાણનું એક્સટેન્શન -....
Arrow ક્રાઇમ રીપોર્ટીંગ
     ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવવા માટેના હકક અને તેની....
Arrow ક્રાઇમની આંકડાકિય માહિતી
     વિદેશ જવા માટે નો ઓબજેકશન સર્ટી ( દફહ ) ના હકક....
Arrow પોલીસ મિત્ર
     ''પ્રજા પોલીસ મિત્ર'' સમિતિ (બંધારણીય રૂપરેખા) સભ્યની લાયકાત :- નીચે મુજબની લાયકાત ધરાવતી વ્યકિત જ ઉપરોકત '' પ્રજા પોલીસ મિત્ર '' સમિતિનો સભ્ય બની શકશે. ભારતનો નાગરીક હોવો જોઈએ. પુખ્તવયની ઉંમર....
Arrow એકતા સમિતિ
     જિલ્લામાં એકતા સમિતિ રાજયમાં કોમી એકતા અને એખલાસભર્યું વાતાવરણ જાઈળવી રાખવા કોમી બનાવોને નિવારવા માટે તેમજ કોમી તંગદીલીને નિવારમાં ઉપયોગી થાય તે સારું ગુજરાત સરકારશ્રીના ગૃહ વિભાગ (વિશેષ) ની યાદી....
Arrow મોહલ્‍લા સમિતિ
     (૧) જિલ્ લામાં દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં શાંતિ સમિતિ ની પોલીસ સ્ટેશન લેવલે રચના કરવામાં આવે છે. (ર) આ સમિતીમાં દરેક કોમના અગ્રગણ્ય નાગરિકો ને સભ્ય તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ સમીતિના સભ્યો સમાજમાં....
Arrow મહીલા સમિતિ
     આ મહીલા સમિતિની રચના માટે ગૃહવિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:મહસ/ ર૯૯૪/ પ૮૬/ડ તા.૧/૧/૯૪ થી નકકી કરવામાં આવેલ છે. આ સમિતિ સમાજમાં મહીલાઓની મહત્વની ભુમિકા અદા કરવા સારૂ તેમજ મહીલા અત્યાચાર નિવારવામાં સ્વૈચ્છિક....
Arrow સલાહકાર
     પોલીસ સલાહકાર સમિતી :- સરકારશ્રીના ગૃહ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: પી.એ.સી/૧૦૮૧/એમ.એચ/૪૦/મ તા.૩/૮/૯૦ના ઠરાવથી પોલીસ સલાહકાર સમિતીનુ બંધારણ નકકી કરવામાં આવેલ છે. જીલ્લા પોલીસ સલાહકાર સમિતીમાં નીચે મુજબ ના....
Arrow તકેદારી સમિતિ
     સરકારશ્રીના ગૃહ વિભાગના પરિપત્ર નં.ગતપ/3રર૦૦૦/3366/હ તા.ર૭/૧ર/૦૧ થી ખાતાકીય તપાસના કેસોમાં વિલંબ ટાળવા અને તે ઉપર દેખરેખ રાખવા સચિવાલયના દરેક વિભાગો અને ખાતાના વડાઓની કચેરીઓમાં અનુક્રમે મુખ્ય....
Arrow માર્ગદર્શન
     ૧. કાયદાની સમજ ૯. માનસિક બીમારી ૨. સુપ્રિમ કોર્ટનો ચૂકાદો ૧૦. વિકલાંગ ૩. લાંચ-રૂશ્વત ૧૧. રીમાંડ હોમ્ યા નિવારણ....
Arrow મહિલા અત્યાચાર
     મહિલા ઉપરના અત્યાચારો કઈ રીતે રોકી શકાય ? કોઈ મહિલાને પોતાનો પતિ કે સાસરીયા સાથે જાનનું જોખમ લાગે કે પોતાને માનસીક શારીરીક ત્રાસનો ભય લાગે તો તેણીને તેના માતા-પિતાના ધરે, વિકાસ ગૃહમાં કે, બીજી કોઈ....
Arrow મહિલાઓએ શું કરવું ?
     સ્ત્રીઓએ અત્યાચારો રોકવા શુ કરવું જોઈએ. પતિ દ્વારા કે સાસરી પક્ષ દ્વારા થતા અત્યાચારના કિસ્સાઓમાં નજીકના પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક સાધવો, કાનુની સલાહ લેવી અને પોતાના રક્ષણ માટેની રજુઆત કરવી. દહેજ આપવું....
Arrow સુપ્રિમ કોર્ટનો ચૂકાદો
     જિલ્લામાં પોલીસ દ્વારા અટક થયેલા વ્યકિતની વિગત દર્શાવતુ નોટીસ બોર્ડ નામદાર સુપ્રિમકોર્ટ સમક્ષ દાખલ થયેલ શ્રી ડી.કે.બસુ વિ. પશ્ચિમ બંગાળ રાજય અને શ્રી જોગીન્દૃરકુમાર વિરૂઘ્ધ ઉત્તરપ્રદેશ રાજય મુજબની....
Arrow કાયદાની સમજ
     '' સર્વને સમાન ન્યાય '' ગુજરાત રાજય કાનુની સેવા સત્તા મંડળ,અમદાવાદ કાનુની સહાય મુળભુત માનવ અધિકાર છે, નિશુલ્ક અને સક્ષમ કાનુની સહાય આપનો બંધારણીય અધિકાર છે.ભારતના સંવિધાનના અનુચ્છેદ-૩૯(એ) અન્વયે....
Arrow વ્યક્તિગત સલામતી
     વ્યકિતગત તકેદારીના પગલા હંમેશા થોભો અને જોખમ વિશે વિચારો. દરવાજો ખોલતા પહેલાં મુલાકાતીને ઓળખો. નાના બાળકોને મુલાકાતી માટે દરવાજો ખોલવાનુ કદી ના કહો. સેલ્સમેનો પાસે હંમેશા ઓળખપત્ર માંગો. રાત્રે એકલા....
Arrow મહિલા સલામતી
     સ્ત્રીઓ માટે સલામતી ના સુચનો. જાગૃતી સ્ત્રીઓ એ આસપાસનું વાતાવરણ અને જયા જવાના હોય ત્યાંની જગ્યા અને ત્યા કોઈની મદદ મળે કે નહી ને જાણવું જોઈએ અને નીચેના ત્રણ મોટામા મોટા જોખમી પરીબળો ઘ્યાનમા રાખવા....
Arrow ઘરની સલામતી
     ઘરની સુરક્ષા અને સાવધાની માટેના પગલાં (Home safty) ઘરના મુખ્ય દરવાજાઅને પાછળના દરવાજા તેમજ બારી અને તેની ગ્રીલો અતિ મજબૂત બનાવવાનો અને અંદરથી ફીટ કરવાનો આગ્રહ રાખો. ગ્રીલ,બારીબારણામાં પૂરા સ્ક્રૂ નો....
Arrow મોબાઇલ ચોરી અટકાવવા માટે
     મોબાઇલ ચોરી અટકાવવા માટે મોબાઇલનો આઇ.એમ.આઇ નંબર બિલ સાથે ચકાસી બીલ લેવુ તથા બીલ સાચવી ને રાખવુ. ભવિષ્‍યમાં મોબાઇલ ચોરી થઇ જાય પોલીસ કપ્‍લેઇન કરાવી બીલના આઇ.એમ.આઇ નંબર પર થી મોબાઇલ પાછો મેળવી....
Arrow વાહન ચોરી અટકાવવા માટે
     વાહનચોરી અટકાવવા તકેદારીરૂપે વાહન માલીકોએ ઘ્યાન પર લેવાની બાબતો વાહનપાર્કીંગ માટેની નિયત જગ્યામાં જ પાર્ક કરો. ૯૦ ટકા વાહનચોરી લોક કર્યા વિનાના વાહનોની જ થાય છે. વાહન ચોરી અટકાવવા માટે વાહનનું લોક....
Arrow ધ્વનિ પ્રદુષણ
     ધ્વનિ પ્રદુષણ વાહનને સમયસર સર્વિસ કરાવો. વાહનના એન્‍જીન તથા સાઇલેન્‍સર ને સાફ રાખો. આર.ટી.ઓ. માન્‍ય હોર્ન રાખો મ્‍યુજીકલ વધુ અવાજવાળા હોર્ન નો ઉપયોગ ન કરો. બીનજરૂરી હોર્ન વગાળવાનુ....
Arrow સલામતી માટે જરૂરી
     વાહનની યાંત્રિક ખામીઓ (બ્રેક ખરાબ હોવી, હેડલાઈટ ખરાબ હોવી,તીવ્ર પ્રકાશવાળી લાઈટ હોવી, વાહનમાં એન્જીન કે અન્ય ભાગમાં ડ્રાયવરના જજમેન્ટને થાપ આપે તેવી ખામી હોવી),રોડની ખામીઓ (સાંકડા અને ખરાબ હોવા,સાઈડ....
Arrow રસ્તે ચાલતા રાહદારીઓ માટેના સુચનો
     રસ્તે ચાલતા રાહદારીઓ માટેના સુચનો : રસ્તાની જમણી બાજુ કે ફુટપાથ ઉપર જ ચાલવુ. રસ્તા ઉપર ચાલવુ પડે તો બને તેટલા રસ્તાની છેડે ચાલો અને આ વખતે બે થી વધારે વ્યકિતઓએ સાથે ન ચાલવુ. પગે ચાલતા લોકોએ રસ્તો....
Arrow રેલવે લેવલ ક્રોસિંગ પર અકસ્માત ટાળવા જરૂરી તકેદારી
     રેલવે લેવલ ક્રોસિંગ પર અકસ્માત ટાળવા જરૂરી તકેદારી રેલ્વે ક્રોસિંગ પાર કરતાં પહેલાં થોભો, બંને બાજુ જુઓ અને સલામતીની ખાત્રી બાદ આગળ વઘો. ફાટક ખુલ્લુ હોય તો પણ ઉતાવળે ક્રોસ કરવાનું ટાળો. રેલ્વે....
Arrow સાયકલ સવાર માટે સુચનો
     સાયકલ સવાર માટે સુચનો : સાયકલ સવારે તમામ ટ્રાફીક સિગ્નલ,સાઈન અને આદેશોનું પાલન કરવાનું રહે છે. જયારે સાયકલ સવાર ગ્રુપમાં જઈ રહયા હોય ત્યારે તેઓએ એકની પાછળ બીજા એમ ચલાવવી. સાયકલ સવાર રોડ ઉપર બેઘ્યાન....
Arrow દ્વિચક્રી વાહન ચાલકો માટે અકસ્માત નિવારવા તકેદારીન
     દ્વિચક્રી વાહન ચાલકો માટે અકસ્માત નિવારવા તકેદારીના સુચનો: રોડ અકસ્માતમાં મરણ જનાર પૈકી ૪૦% દ્વિચક્રી વાહન ચલાવનાર કે તેની પાછળ બેસી સવારી કરનાર પૈકી હોય છે. શહેરી વિસ્તારમાં થતાં અકસ્માતોમાં ૩૦%....
Arrow રીક્ષા ચાલક માટેના સુચનો
     રીક્ષા ચાલક માટેના સુચનો : લાયસન્સ તથા બેઝ વગર રીક્ષા ચલાવવી નહીં ડ્રઈવીંગ લાયસન્સ, રીક્ષાના દસ્તાવેજ અને પી.યુ.સી.પ્રમાણપત્ર હંમેશા સાથે રાખવા. રીક્ષા ચાલકોએ બેઝ હંમેશા લગાવી રાખવો. ટ્રાઈવરશીટ ઉપર....
Arrow ફોર વ્હીલર ચાલકો માટે સુચનો
     ફોર વ્હીલર ચાલકો માટે સુચનો : ફોર વ્હીલ વાહન બરાબર ચલાવતા આવડે પછી જ ચલાવવુ જોઈએ, વાહન નિયંત્રણમાં રહે તે રીતે ચલાવવુ. વળાંકવાળા રસ્તા ઉપર વાહન ધીમુ કરો અને બ્રેક મારવી નહી રસ્તા ઉપર ચાલતી વખતે રોડ....
Arrow માલ વાહન લારી ( લોડીંગ રીક્ષા ) / રીક્ષા અંગેના સુ
     માલ વાહન લારી ( લોડીંગ રીક્ષા ) / રીક્ષા અંગેના સુચનો : વાહનોનું કરેલ નિયત મુજબનો સામાન ભરવો, તેમજ નિયંત્રણ કરેલ માલ કેટલી ઉંચાઈએ છે તેની કાળજી રાખવી. પ્રદુષણ ફેલાય તેવો બળતણનો ઉપયોગ કરવો નહી.....
Arrow ભારે વાહનો લગત સુચનો
     ભારે વાહનો લગત સુચનો : ભારે વાહનો નિયંત્રણ ગતિએ ચલાવવુ, જેથી કરી અકસ્માત સર્જાય નહી. હેડ લાઈટે ( જમણી બાજુ ) પીળો પટ્ટો અવશ્ય કરવો. રાત્રીના સમયે ડીપર મારવી જેથી કરી સામે આવતા વાહનના ડ્રાયવર વધુ....
Arrow વાહન માલિક માટે સુચનો
     વાહન માલિક માટે સુચનો : સગીર વયના / લાયસન્સ વગરના ઈસમોને વાહન વાપરવા / ચલવવા આપવુ નહી. વિમા વિનાનું વાહન વાપરવુ નહી, વિમા વિનાના વાહનોથી થતાં રોડ અકસ્માતમાં થયેલ નુકશાનીના વળતર દાવાની સંપૂર્ણ....
Arrow એસ.ટી. બસ ચાલકો અને કંડકટરોને સુચનાઓ
     એસ.ટી. બસ ચાલકો અને કંડકટરોને સુચનાઓ : શહેરમાં બસ ધીમી ચલાવો. શાળા, ચાર રસ્તા અને ભીડ નજીક વિશેષ તકેદારી લો. શહેરમાં પસાર થતી વખતે સ્કૂલરિક્ષા, નાનાવાહનો અને રાહદારીનો રોડ સલામતી અંગે વિશેષ દરકાર....
Arrow આપ ટ્રાફીકને અડચણરૂપ ન બનો માટે આટલું અવશ્ય કરો
     આપ ટ્રાફીકને અડચણરૂપ ન બનો માટે આટલું અવશ્ય કરો : આપની દુકાનના આગળ કે પાછળના ભાગે જાહેર માર્ગ અને ફૂટપાથ સાંકડી કરે તેવા ગેરકાયદેસર દબાણ કરી ઓટલા કે છાપરા ન બનાવો. આપની દુકાનનો કે વેચાણનો સામાન ભાડે....
Arrow હાઇવે અકસ્‍માત અટકાયત અને બચાવ
     અપેક્ષા રાખી શકાય માર્ગ અકસ્માતના કેસમાં વાહનના ડ્રાઈવરે ઈજાગ્રસ્તને મેડીકલ સારવાર મળે તે માટે પ્રયત્ તોને હોસ્પિટલ પહોંચાડો . તેમના ફોન નંબર મેળવી તેમના સગાં સંબંધીઓને જાણ કરો. નશો કરીને વાહન....
Arrow વાહનચાલકો તથા રોડ વપરાશકારો માટે સૂચનો
     વાહન ચાલકો અને રોડ વપરાશકારો માટે રોડ સલામતિ અને ટ્રાફીક વ્યવસ્થા જાળવવા તકેદારીના મૂળભૂત સૂચનો નીચે મુજબ છે. રસ્તે ચાલતા રાહદારીઓ માટેના સુચનો રેલવે લેવલ ક્રોસિંગ પર અકસ્માત ટાળવા જરૂરી તકેદારી....
Arrow માર્ગ/ટ્રાફિક સલામતી
     રોડ/ટ્રાફિક સલામતી માટે જરૂરી વાહનચાલકો તથા વપરાશકારો માટે સૂચનો રોડ ચિન્ માત સમયે પોલીસની ફરજો....
Arrow પોલીસ બંદોબસ્‍ત
     પોલસ બંદોબસ્ત ના ચાર્જીસ વસુલ લઈ નીચે જણાવેલ કેસોમાં પોલીસ બંદોબસ્ત આપવામાં આવે છે. (૧) સમાન્ય સંજોગોમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાના હીતમાં પોલીસ અધિક્ષકશ્રી કે ઉપરી અધિકારીશ્રીને જરૂર જણાય ત્યારે કોઈપણ....
Arrow હથિયાર પરવાનો (લાયસન્સ) મેળવવા
     હથિયાર પરવાનો મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા. સ્વરક્ષણ માટે કે પાક રક્ષણ માટે હથિયાર પરવાનાની જરૂરીયાત છે તેવા નાગરિકોએ મુદા નં. - પર ના પરિશિષ્ટ-૧/પર માં શસ્ત્ર લાયસન્સ માટેની અરજી નો નમુનો 'ક' , ભાગ-'ખ'....
Arrow સ્‍ફોટક પદાર્થોનું લાયસન્‍સ મેળવવા
     દારૂખાના વેચાણ કરવા માટેનો હંગામી/કાયમી પરવાનો મેળવવા બાબત. દારૂખાનું વેચાણ માટેનો હંગામી પરવાનો મેળવવા અંગેની જોગવાઈ એકસ્પ્લોઝીવ એકટ ૧૮૮૪ ની કલમ ૬(બી), તથા એકસ્પ્લોઝીવ રૂલ્સ ૧૯૮૩ ના નિયમ-૧પ૪, ૧પ૬....
Arrow સ્ટેમ્પ્સ વેચવા લાયસન્સ મેળવવા
     સ્ટેમ્પ વેચવા માટે લાયસન્સ મેળવવા અંગે આવૉ પરવાનો ( લાયસન્સ) સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી આપે છે. સામાન્ય રીતે આવી અરજીનો નિકાલ દૃનિ ૬૦માં કરાય છે. તે માટે નીચે જણાવેલી વિગતો / કાગળૉ રજુ કરવાના હૉય....
Arrow પેટ્રોલ પંપ માટેના વાંધા પ્રમાણપત્ર મેળવવા
     પેટ્રોલીયમ એકટ / રુલ્સ હેઠળ સ્ટૉરેજ લાયસન્સ તથા ના વાંધા પ્રમાણપત્ર આપવા અંગે (૧) સત્તાધિકારીશ્રી :- જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી (૨) સ્ટૉરેજ લાયસન્સ આપવા અંગે. ( કેલેન્ડર વષૅ માટે આપી શકાય ) (ક)....
Arrow પોલીસે કઇ કઇ કાળજી લેવી જોઇએ
     પ્રકરણ FIR એટલે શું ? પંચનામું કરતી વખતે, કયા કયા મુદ્દાઓ ધ્ યાને રાખશો ? પોલિસતંત્ર લોકલક્ષી કઇ રીતે બને ? પોલિસ મિત્રો ના સંવીધાન.....
Arrow FIR એટલે શું?
     FIR એટલે? FIR- ફર્સ્ ય ગુનાઓ.....
Arrow પંચનામું કરતી વખતે, કયા કયા મુદ્દાઓ ધ્‍યાને રાખશો
     પંચનામું કરતી વખતે, કયા કયા મુદ્દાઓ ધ્ ચનામામાં તપાસ કરનાર અધિકારીનો કે પંચનો અભિપ્રાય ન લખવો. N.D.P.S. એકટ હેઠળના પ્રાથમિક પંચનામામાં પંચો પાસે, રેઇડમાં જનારાઓની ઝડતી તપસ કરાવવાની છે- કોઇ પદાર્થ....
Arrow ઇન્‍કવેસ્‍ટ રિપોર્ટ ભરતી વખતે કયા મુદ્દાઓ ધ્‍યાને.
     ઇન્ ત્રોથી તે ઇજા થઇ હતી, તે જાણવા તથા પુરવાર કરવા. મરણનું કારણ જાણવા.....
Arrow બેંક સાથે છેતરપિંડીના કેસમાં કયા કયા મુદ્દાઓ....
     ધિરાણ અરજીઓ કબજે લેવી. તેમાં અધૂરી વિગત હોય તો તે ચકાસવાની જવાબદારી કોની હતી ? તે અંગે પુરાવો મેળવવો. ધિરાણ અરજી સાથે જે જે પુરાવાઓ અને દસ્ ટે. ને રિપોર્ટની એક નકલ મોકલી આપવી.....
Arrow ગુનાના સ્‍થળેથી કયા કયા પુરાવા એકત્ર કરશો?
     ખૂન/ખૂનની કોશિષઃ મૃતક/ઇજા પામનાર સ્ ટી શોટ ફાયરીંગ....
Arrow કયા ગુનાઓમાં કેસડાયરી લખવી જોઈએ ?
     Cr.P.C. પ્રકરણ ૧૨ હેઠળના તમામ પોલીસ અધિકારના ગુનાઓમાં, જેની પોલીસ ધ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હોય. સક્ષમ મેજિસ્ટ્રેટ ધ્વારા તપાસ કરવાનો હુકમ થયેલ હોય તેવા તમામ પોલીસ અધિકાર બહારના ગુનાઓમાં. Cr.P.C. કલમ....
Arrow Cr.P.C.૧૭૩ (૮) અને ૧૬૯ હેઠળ કઈ સત્તાઓ છે ?
     પોલિસે ચાર્જશીટ રજૂ કરી દીધું હોય અને નામદાર કોર્ટે ગુનાનું કોગ્નિઝન્સ લઈ લીધું હોય તો પણ તે ગુના અંગે વધુ તપાસ કરવાની પોલિસને સત્તા છે.- ભગવાન સમધ શ્રીપદાવલ્લવ વેંકટમહારાજ વિ. સ્ટેટ ઓફ આંધ્રપ્રદેશ....
Arrow ફાયરિંગ ક્યારે કરાય ? ક્યારે નહીં ?
     ફાયરિંગનો હેતુ - ફાયરિંગ કરવાનો હેતુ તોફાની વ્યક્તિનું મોત નિપજાવવાનો નથી, પરંતુ અલ્પ સમય માટે અશક્તિમાન કરી દેવાનો છે. ફાયરિંગ ક્યારે થઈ શકે ? અચાનક કોમી તોફાન ફાટી નીકળે, હિંસક ટોળાઓ....
Arrow હાથકડી અંગે શું નિયમો છે ?
     હાથકડી ક્યારે ? અને ક્યારે નહીં ? આરોપીને હાથકડી પહેરાવવી કે નહીં તે, તેના વર્તનના આધારે જવાબદાર અધિકારી નક્કી કરશે. વૃદ્ધ, મહિલા, બાળકો તથા સામાજિક મોભાદાર વ્યક્તિને હાથકડી પહેરાવી શકાય નહીં.....
Arrow કોર્ટમાં જુબાની આપતી વખતે કયા કયા મુદ્દા ધ્યાને...
     કોર્ટ સમક્ષ પુરાવો આપવા હંમેશાં યુનિફોર્મમાં જવું. વિટનેસ બોક્સમાં દાખલ થતા કે છોડતી વખતે, કોર્ટને સેલ્યુટ કરવી. સચેત રહેવું, બેચેન નહીં. શાંત અને મોભાદાર રહેવું. પુરાવો આપતી વખતે, પોતાની જમણી કે....
Arrow શરીર સંબંધી ગુનાઓ કઈ રીતે અટકાવશો ?
     ભાગ 1 થી ૫ ના ગુનાઓમાં સૌથી ટોચના ગુનામાં, રાજય વિરુધ્ધના ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે, અને તે પછી શરીર સંબંધી ગંભીર ગુનાઓનો ક્રમ આવે છે. મિલકત વિરુધ્ધના ગુનાઓ કરતા શરીર સંબંધી ગુનાઓને અગ્રતા આપવામાં આવે....
Arrow મિલકત સંબંધી ગુનાઓ કઈ રીતે અટકાવશો ?
     નોકરી વહેંચણીપત્રકનો અભ્યાસ કરવા. ખરેખર જયાં કાર્યભાર હોય, ત્યાં જ માણસો રાખવા અને જયાં પૂરતો કાર્યભાર ન હોય ત્યાંથી માણસો ઓછા કરવા. જે માણસો ફાજલ પડે તેની પાસેથી બીટ પેટ્રોલીંગ, નાઈટરાઉન્ડ,....
Arrow ધાડ-લૂંટના ગુનાઓ કઈ રીતે અટકાવશો ?
     બે તબકકામાં પેટ્રોલીંગ / વાહન ચેકીંગ / નાકાબંધીની કામગીરી કરવી. ૧૯.૦૦ થી ૨૩.૦૦ તથા રાત્રિના 1.00 થી ૫.૦૦ સુધી. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં જયાં જયાં ધાડ-લૂંટના બનાવો બન્યા હોય ત્યાં પેટ્રોલીંગ રાખવું. તથા....
Arrow નાકાબંધી, વાહનચેકીંગ કઈ રીતે કરશો ?
     છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં લૂંટ, ધરફોડ, ચોરી, ચેઈનસ્નેચીંગ, વાહનચોરી, સાયરલચોરી કયા વિસ્તારમાં સૌથી વધુ થાય છે, કયા સમયે વધુ થાય છે ? તે સ્થળ અને સમય આઈડેન્ટિફાઈ કરી નાકાબંધી તથા વાહનચેકીંગનું આયોજન કરવું.....
Arrow નાઈટરાઉન્ડ, પેટ્રોલીંગ કઈ રીતે કરશો ?
     રુટીન પેટ્રોલીંગ કરવાથી ફળદાયી પરિણામ મળી શકે નહીં. સરપ્રાઈઝ ચેકીંગનું તત્વ હોવું જોઈએ. નાઈટરાઉન્ડમાં બે કે તેથી વધુ માણસો સાથે મૂકવાથી જ પરિણામ મળી શકે. બીટમાં ચોકકસ સમયે / ચોકકસ સ્થળે પેટ્રોલીંગ....
Arrow પાસા-દરખાસ્તમાં કયા કયા મુદ્દાઓ ધ્યાને રાખશો ?
     જે તે ઈસમ ધણો જ માથાભારે, ઝનૂની અને જેની ગુનાહિત પ્રવૃતિઓથી જાહેરવ્યવસ્થા જોખમાતી હોય કે સંભવ હોય તેવા કારણસર જ દરખાસ્ત થઈ શકે. કાયદોવ્યવસ્થા કે જાહેરસુલેહશાંતિ જેવા કારણોસર દરખાસ્ત કરી શકાય નહીં.....
Arrow આર.ટી.ઓ.
     ક્રમ કચેરીનું નામ કચેરીનું સરનામું ફોન નંબર ૧ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, અમદાવાદ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સુભાષબ્રિજ ના છેડે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭.વેબસાઇટ:....
Arrow તડીપાર-દરખાસ્તમાં કયા કયા મુદ્દાઓ ધ્યાને રાખશો ?
     પાસા-દરખાસ્તમાં જે જે મુદ્દાઓ ધ્યાને લેવાના છે, તે તમામ મુદ્દાઓ તડીપાર-દરખાસ્ત વેળાએ ધ્યાને લેવા પડે. B.P. Act કલમ-૫૬ની કઈ પેટા કલમ નીચે હદપાર કરવા ધારેલ છે તે સ્પષ્ટ જણાવવું જોઈએ. ૩. કલમ-૫૬ (ક)....
Arrow પોલિસતંત્ર લોકલક્ષી કઈ રીતે બને ?
     લોકજાગૃતિ અને લોકભાગીદારી ધ્વારા ગુનાઓનું નિવારણ વધુ આસાન બને. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં, સોસાયટીમાં જઈને લોકો સાથે મીટીંગનું આયોજન કરવું. પોલિસ સ્ટેશને કે ચોકીએ મીટીંગ રાખવી નહીં. જો લોકોમાં તંત્ર....
Arrow પોલિસ મિત્રોના સંવીધાન
     પ્રજા પોલિસ મિત્ર સમિતિઅમદાવાદ ગ્રામ્ ય ગેરલાયક ઠરવા પામશે.....
Arrow વાહનચોરી કઇ રીતે અટકાવશો ?
     મોટર વ્ સાહન આપવું.....
Arrow માર્ગઅકસ્‍માત કઇ રીતે નિવારશો ?
     માર્ગઅકસ્ સ વગર વાહન ન ચલાવો - વિચિત્ર પ્રકારના હોર્ન વાહનમાં લગાડવા, વગાડવા નહીં. - પૂરઝડપે, મારંમાર વાહન હંકારવું નહીં.....
Arrow માનવઅધિકાર અંગે કયા કયા મુદ્દાઓ ધ્‍યાને રાખશો ?
     અટકાયત શા માટે ? - સાચી અને યોગ્ - જયપ્રકાશ નારાયણ....
Arrow દલિતોને સામાજિકન્‍યાય કઇ રીતે મળે ?
     અન્ ય પોલિસ અધિકારી, ગુજરાત રાજય, તા.૬.૧ર.૧૯૬૬....
Arrow કાયદાની સરળ સમજ
     વધુ ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સેકશન ગુનો ૧૧૪ ગુનામાં મદદ આપી હોય અને જો મદદ ગાર ગુનો થતો હોય ત્યારે હાજર હોય તો ૧૧૯ સરકારી માણસ ગુનો છૂપાવવામાં મદદ કરે તો કે જેની ગુનો થતો અટકાવવાની....
Arrow ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ
     સેકશન ગુનો સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્રારા કાર્યવાહી ૧૧૪ ગુનામાં મદદ આપી હોય અને જો મદદ ગાર ગુનો થતો હોય ત્યારે હાજર હોય તો જે....
Arrow સેકશન-૧૧૪
     ગુનામાં મદદ આપી હોય અને જો મદદગાર ગુનો થતો હોય ત્યારે હાજર હોય તો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ....
Arrow સેકશન-૧૧૯
     સરકારી માણસ ગુનો છૂપાવવામાં મદદ કરે તો કે જેની ગુનો થતો અટકાવવાની ફરજ હોય અને જો ગુનો થાય તો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન....
Arrow સેકશન-૧૨૦અ
     જેલની સજાને લગતો ગુનો હોય અને જો તે છૂપાવવામાં આવે અને ગુનો કરવામાં આવે તો ગુનો ના કરવામાં આવે તો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો....
Arrow સેકશન-૧ર૦બ
     મોતની કે જન્મટીપની અથવા બે કે તેથી વધુ વર્ષની સખત કેદની શિક્ષાને પાત્ર ગુનો કરવાનું ગુનાહિત કાવતરું બીજુ કોઇ ગુનાહિત કાવતરું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા....
Arrow સેકશન-૧૨૯
     સરકારી સેવક ભુલથી પોતાની કસ્ટડી માંના કોઇ રાજદ્રોહી કે યુદ્ધ કેદીને નાસી જવા દેતો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન....
Arrow આપત્તિ વેળાએ
     આટલુ તો જરૂર કરો અકસ્માત....
Arrow ધરપકડને લગતું માર્ગદર્શન
     પોલીસ દ્વારા વ્યકિતની ધરપકડ સંબંધે નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટ દ્વારા નિર્દિષ્ ટ્રોલ રૂમમાં નોટિસ બોર્ડ ઉપર સહેલાઈથી દેખાઈ આવે તે રીતે પ્રર્દશિત કરવી જોઈશે. કોર્ટ એવુ જણાવવામાં ઈચ્છે છે કે પાલન કરવામાં....
Arrow પોલીસને અરજી કેવી રીતે કરશો
     પોલીસને અરજી કેવી રીતે કરી શકશો? અરજદારે કરેલ પોતાની રજુઆત સત્ય , ચોખ્ખી અને આધારભૂત માહિતી વાળી હોવી જોઈએ. પત્ર વ્યવહારની ભાષા સરળ અને વિવેકપૂર્ણ રહેશે. અરજદારે આપેલ અરજી અંગેની પહોંચ મેળવવા પોતે....
Arrow ભૂકંપ
     ભૂકંપ પહેલાં......... ઘરતીકંપના કારણો અને અસરો અંગે જાણકારી મેળવવી. તમારા કુંટુંબીજનો સાથે ભુકંપ વિશેની સાચી માહિતીની ચર્ચા કરી જાણકારી આપવી. ભુકંપ પ્રતિરોધક બાંધકામને લગતા કાયદાનો અમલ કરી સ્થાનિક....
Arrow વાવાઝોડું
     વાવાઝોડા પહેલાં.... અફવા ફેલાવશો નહીં. શાંત રહો ગભરાટ કરશો નહી રહેઠાણની મજબૂતીની ખાતરી કરી લો, અને બાંધકામને લગતી ક્ષીતઓ દૂર કરો. સમાચારો અને ચેતવણીઓ સતત સાંભળવા રહો. આપના રેડીયો સેટને ચાલું હાલતમાં....
Arrow પૂર
     પૂર પહેલાં ..... જે લોકો પૂરની શકયતાવાળા વિસ્તારમાં રહેતા હોય તેમને પોતાના વિસ્તારના પૂરની સંભાવનાવાળા જોખમી વિસ્તારોની વિગત તારવીને તેવા વિસ્તારો માટે ખાસ કાર્ય યોજના ધડવી. પૂરની સંભાવનાવાળા....
Arrow રોગચાળો
     રોગચાળાની આગોતરી સાવચેતીઓ........ પીવાનું પાણી હંમેશા ગાળીને, સ્વચ્છ કરીને પીવું. પાણીના વાસણો હંમેશા સ્વચ્છ રાખવાં. પીવાના પાણીમાં કલોરીનની ટીકડી નાખવી. પાણી ઉકાળીને પીવું તથા તાજો ખોરાક જ લેવો.....
Arrow આગ
     આગની આગોતરી સાવચેતીઓ....... પોતાના વ્યસન અથવા શોખથી કોઈ બીજાને નુકશાનદ પહોંચાડવું યોગ્ય નથી. બળતી સળી, બીડી, સિગારેટ, ચલમની રાખ બેદરકારીપૂર્વક જયાં ત્યાં ફેકવી નહી. રસોડામાં ચુસ્ત કપડા પહેરવા નહીં.....
Arrow વીજળી
     વીજળીની આગોતરી સાવચેતીઓ.... વણવપરાતા પ્લગ પ્લાસ્ટીક કવરથી ઢાંકી દેવા. ઈલકટ્રીક ઉપકરણો પાણીની લાઈન તથા ભેજથી દૂર રાખવા. વીજળીના વાહકો વડે ઘરને આકાશી વીજળીથી સુરક્ષિત બનાવવુ. તંત્રની સુચના મુજબ....
Arrow રાસાયણિક અને ઔદ્યોગીક
     ઔદ્યોગીક આફતો પહેલાં ..... ઔદ્યોગીક એકમની સ્થાપના આવા એકમમાં અકસ્માતની શકયતા સાથે જ થાય છે. અસાધારણ સંજોગોમાં થતા અકસ્માતની સંભાવનાઓમાં સુરક્ષા તરીકે થઈ શકે તે માટેનો નાગરીક ધર્મ શું કહે છે. ? શકય....
Arrow અકસ્માત
     અકસ્માત....
Arrow હેલ્‍મેટ
     હેલ્ તીજ છે હેલ્મેટ - અડચણરુપ છતાં અનિવાર્ય હેલ્મેટ સલામત, તો સર સલામત ! હેલ્મેટ કાલની છીપ જેવી છે છીપને તોડો નહીં ત્યાં સુધી તેની કિમંત આંકી ન શકાય તેમ દેખાવમાં સરખી લાગતી બે હેલ્મેટો વચ્ચેનો તફાવત....
Arrow સીટ બેલ્‍ટ
     સેન્ટ્રલ મોટર વ્હીકલ્સ રુલ્સ-૧૯૮૯ નાં નિયમ-૧૩૮ (૩) ની જોગવાઇ મુજબ જે મોટર વાહનોમાં નિયમ-૧૨૫ પમાણે સીટબેલ્ટ ફિટ કરવામાં આવેલ છે. તે વાહનોનાં કિસ્સામાં વાહન જયારે ગતીમાં હોય ત્યારે વાહન ચાલકો તથા....
Arrow ટ્રાફિક સાઇન
     ફરજીયાત નિશાનીઓ સાવધ થવાની નિશાનીઓ માહિતી માટેની નિશાનીઓ....
Arrow ફરજીયાત નિશાનિઓ
     ફરજીયાત નિશાનિઓ થોભો રસ્ તો ફકત ગોળ ફરાવી હાંકો વજનની મર્યાદા....
Arrow સાવધ થવાની નિશાનીઓ
     સાવધ થવાની નિશાનીઓ રસ્ તો નાકાબંધી....
Arrow માહિતી માટેની નિશાનીઓ
     માહિતી માટેની નિશાનીઓ સાર્વજનીક ફોન પેટ્રોલપંપ હોસ્પિ ટક....
Arrow ભારતીય પાસપોર્ટ
     પાસપોર્ટ મેળવવા માટેનું ફોર્મ ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવવા માટેના હકક અને તેની વ્યવસ્થા ભારતીય નાગરીકને ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવવા માટેના બંધારણમાં હકક આપેલ છે.ખેડા જીલ્લાના નાગરીકો સરળતાથી ભારતીય પાસપોર્ટ....
Arrow નોંધણી
     વિદેશી નાગરીકના રજીસ્ટ્રેશન માટેના હકક - વિદેશી નાગરી કચેરીએથી રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ મેળવી ચાર નકલમાં ભરીને આપવાના હોય છે. આ ફોર્મની સાથે નીચે મુજબના દસ્તાવેજ રજુ કરવાના હોય છે. બ - અસલ પાસપોર્ટ તથા....
Arrow વિદેશ જવા માટે નો ઓબજેકશન સર્ટી (NOC)ના હકક
     વિદેશ જવા માટે નો ઓબજેકશન સર્ટી (NOC) ના હકક - વિદેશી નાગરીકોને જયારે ભારત છોડી વિદેશ જવાનુ હોય ત્યારે ચફ કચેરીમાંથી નો ઓબજેકશન સર્ટી ( NOC ) મેળવવાનુ હોય છે. આ સર્ટીની મુદત ૧૦ દિવસની હોવાથી વિદેશી....
Arrow પોલીસ કલીયરન્સ સર્ટિફિકેટ માટેના હકક
     પોલીસ કલીયરન્સ સર્ટી માટેના હકક ભારતીય નાગરીકોને વિદેશના વિઝા મેળવવા માટે જે તે એમ્બેસી ઘ્વારા પોલીસ કલીયરન્સ સર્ટીની માંગણી કરવામાં આવે છે. આવા સમયે અરજદારાને મુશ્કેલી ઉભી થતી હોય છે. જેથી પોલીસ....
Arrow પાકિસ્તાની નાગરિકોની નોંધણી
     પાકિસ્તાની નાગરિકોના રજિસ્ટ્રેશન પાકિસ્તાની નાગરિકો ભારત દેશમાં અને ગુજરાત રાજયમાં મુલાકાતે આવે છે. તેમને ભારતીય દુતાવાસ પાકિસ્તાનમાંથી દિન-૩૦, ૪પ, અને ૯૦ દિવસના ટુંકી મુદતના વિઝા આપવામાં આવતા હોય....
Arrow પાકિસ્તાની નાગરિકોના રોકાણનું એક્સટેન્શન
     રીટર્ન વિઝાની સગવડ જે પાકિસ્તાની નાગરિકો ભારતમાં લાબી મુદતના વિઝા ઉપર રહેતા હોય છે. તેઓ પાકિસ્તાનમાં પોતાના સંબધીઓને મળવા માટે જવા માંગતા હોય તેમને ૩૦, ૬૦ અને ૯૦ દિવસન સુધીના રીટર્ન વિઝાની સગવડ....
Arrow પ્રવાસીના રોકાણનું એક્સટેન્શન
     પ્રવાસીના રોકાણનું એક્સટેન્શન - એન.આર.આઈ/ફોરેનર્સ નાગરીક ભારતીય વિઝા લંબાવવા ઈચ્છતા હોય તેમણ અત્રેની કચેરી ખાતે આવી નોંધણી ને લગતી કાર્યવાહીની સાથે વિઝા વધારવા માટેનાં અલાયદા ફોર્મ અગેની કચેરી....
Arrow લોંગ ટર્મ વિઝા એક્ષટેન્સન
     લોંગ ટર્મ વિઝા એક્ષટેન્સન (લાંબા ગાળાના વિઝા)- પાકીસ્તાનની ભારતીય વિઝા મેળવી ભારતમાં વધુ વખત રોકાવામાં વડી નાગરીકોને સરકારશ્રી તરફથી પ્રથમ પ્રયાસમાં એક વર્ષ માટેના વિઝા વધારી આપવની કાર્યવાહી અત્રેથી....
Arrow પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરીની વહીવટી શાખાઓની કામગીરી
     પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરીની વહીવટી શાખાઓની કામગીરી અ. ન. નામ તથા હોદો કામગીરીની વિગત ૧ કચેરી અધિક્ષક (૧) ઉપાડ અને વહેચણી અધિકારીની સત્તા અને ફરજો (ર) વહીવટી/હિસાબીશાખાનુ જનરલ સુપરવિઝન (૩) કટ્રોલ....
Arrow સેકશન-૧૩૦
     તેવા કેદી ને નાસી જવામાં મદદ કરવી, છોડાવવો કે આશરો આપવો અથવા તેવા કેદીને ફરીથી પકડવામાં સામનો કરવો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો....
Arrow સેકશન-૧૪૩
     કાયદા વિરુદ્ભની મંડળીના સભ્ય હોવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૬ મહિનાની....
Arrow સેકશન-૧૪૪
     પ્રાણધાતક હથિયારથી સજજ થઇને કાયદા વિરુદ્ભની મંડળીમાં સામેલ થવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ....
Arrow સેકશન-૧૪૫
     કાયદા વિરુદ્ધની મંડળીને વિખેરાઇ જવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા છતાં તેમાં ભળવું અથવા ચાલુ રહેવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો....
Arrow સેકશન-૧૪૭
     હુલ્લડ કરવું. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૨ વર્ષની સજા અથવા દંડ અથવા....
Arrow સેકશન-૧૪૮
     પ્રાણઘાતક હથિયારથી સજ્જ થઇને હુલ્લડ કરવું. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૩....
Arrow સેકશન-૧૪૯
     કાયદા વિરુદ્ધની મંડળીનો કોઇ સભ્ય કોઇ ગુનો કરે તો તે મંડળીનો બીજો દરેક સભ્ય તે ગુના માટે દોષિત થશે. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો....
Arrow સેકશન-૧૫૨
     હુલ્લડ વગેરે અટકાછછાનું કામ ચાલતું હોય ત્યારે સરકારી સેવક ઉપર હુમલો કરવો અથવા તેને અડચણ કરવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન....
Arrow સેકશન-૧૫૩ અ
     જુદા જુદા વર્ગો દુશ્મનાવટને પ્રોત્સાહન આપવું ધર્મ સ્થાન વગેરેમાં જુદાજુદા વર્ગો વચ્ચે દુશ્મનાવટને પ્રોત્સાહન આપવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર....
Arrow સેકશન-૧પ૩ બ
     રાષ્ટ્રીય એકતાને વિધાપક આક્ષેપો કથનો કવા બાબત. જાહેર ધર્મસ્થાનમાં કર્યો હોય તો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન....
Arrow સેકશન-૧૬૦
     બખેડો/લડાઇ કરવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૫ વર્ષની સજા અને દંડ ૧....
Arrow સેકશન-૧૬૧
     સરકારી માણસ હોય કે જેને થવાની આશા હોય તે કોઇ કાયદાકીય કામના કાયદેસરના મહેનતના સિવાય વધુ લાભ મેળવે તો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો....
Arrow સકેશન-૧૬૫
     સરકારી માણસ પોતે કરેલી કાર્યવાહી અથવા કામકાજ સાથે સંબંધ ધરાવનાર વ્યકિત પાસેથી કારણ વિના કોઇ કિમંતી વસ્તુ લે તો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર....
Arrow સેકશન-૧૬૫ અ
     Sec-161 અને ૧૬૫ હેઠળ શિક્ષાપણ ગુનાનું દુષ્પ્રેરણ કરવા માટે શિક્ષા ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ....
Arrow સેકશન-૧૬૭
     ઇજા પહોંચડવાના હેતુથી માણસ ખોટા દસ્તાવેજ બનાવે તો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા....
Arrow સેકશન-૧૭૦
     સરકારી માણસનું ખોટું નામ ધારણ કરવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૩....
Arrow સેકશન-૧૭૧ એફ
     ચૂંટણીમાં ગેરવ્યાજબી લાગવગ વાપરવી ચૂંટણીમાં ખોટું નામ ધારણ કરવું. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ....
Arrow સેકશન-૧૭૩
     જો સમન્સ કે નોટિસમાં કોઇ વ્યકિતને જાતે જે કોર્ટમાં હાજર રહેવા ફરમાવ્યું હોય તો સમન્સ કેનોટિસની બજવણી થતી કે અટકાવવી અથવા તે હટાવી કે જયારે તેની બજવણી થતી હોય ત્યારે. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું....
Arrow સેકશન-૧૭૪
     કોઇ જગ્યાએ જાતે અથવા એજન્ટ દ્વારા હાજર રહેવાનાં કાયદેસરના હુકમનું પાલન ન કરવું. જો હુકમમાં જાતે ન્યાયકોર્ટમા હાજર રહેવાનું હોય તો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો....
Arrow સેકશન-૧૮૬
     સરકારી માણસને તેની જનતા સમક્ષના જાહેરકાર્યોમાં અડચણ કરવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ....
Arrow સેકશન-૧૯૩
     ન્યાયિક કાર્યવાહીમાં ખોટા પુરાવાઓ આપવા અથવા ઉભા કરવા બીજા કોઇ કાર્યવાહીમાં ખોટા પુરાવાઓ આપવાના અથવા ઉભા કરવા. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર....
Arrow સેકશન-૨૦૪
     કોઇ દસ્તાવેજને છુપાવવાનો કે ખતમ કરી નાખવો કે જેનો પુરાજા તરીકે ઉપયોગ કરવાનો હોય તો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા....
Arrow સેકશન-૨૦૫
     કોઇ કામમાં, કે કાર્યવાહીમાં કે ફોજદારી કામમાં કોઇ કૃત્ય કરવા માટે અથવા જામીન થવા માટે કે જામીનગીરી આપવા માટે ખોટું નામ ધારણ કરે તો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો....
Arrow સેકશન-૨૦૮
     લેણી ન હોય તે રકમ માટે કપટપૂર્વક હુકમનામું થવા દેવું અથવા તેનો અમલ થઇ ગયા પછી તેને બજાવવા દેવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન....
Arrow સેકશન-૨૦૯
     ન્યાયિક કોર્ટમાં ખોટો દાવો કરવો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૨ વર્ષની....
Arrow સેકશન-૨૧૨
     ગુનેગારને આશરો આપે તો કે. જે મોતની સજાને પાત્ર હોય તો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા....
Arrow સેકશન-૨૧૬
     જો ગુનેગાર કસ્ટડીમાંથી નાસી ગયેલ હોય અથવા કે જેને ધરપકડ કરવાનો હુકમ હોય, એ જો તેને આશરો આપ્યા હોય અને જો તે ગુનો મોતની સજાને પાત્ર હોય તો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો....
Arrow સેકશન-૨૧૬ અ
     ધાઢપાડુઓ કે લૂંટારૂઓને આશ્રય આપ્યો હોય તો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી....
Arrow સેકશન-૨૧૮
     જો જાહેરનોકર કોઇ વ્યકિતને શિક્ષાની બચાવવા માટે કે કોઇ મિલકતને જપ્ત થતી બચાવવાના ઇરાદાથી ખોટું રેકર્ડ અથવા લખાણ આપે તો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ....
Arrow સેકશન-૨૨૧
     ગુનેગારને પકડવા માટે કાયદાથી બંધાયેલ જાહેરનોકર પકડવાનું ઇરાદાપૂવૃક ટાળવું. મોતની શિક્ષાને લગતો ગુનો હોય તો. જો ગુનો જન્મટીપ કે ૧૦ વર્ષની સજા પણ હોય તો, જો ગુનો ૧૦ વર્ષથી ઓછી સજા ને પણ હોય તો, ભારતીય....
Arrow સેકશન-૨૨૨
     ન્યાય કોર્ટથી સજા ફરમાયેલ વ્યકિતને પકડવા કાયદેસર બંધાયેલ જાહેરનોકર તેને પકડવાનું ઇરાદાપૂર્વક ટાળે તો, જો તેને મોતની સજા ફરમાવેલ હોય તો. જો ગુનો જન્મટી કે ૧૦ વર્ષથી વધું સજાને પાત્ર હોય તો જો ગુનો ૧૦....
Arrow સેકશન-૨૨૩
     જાહેરનોકર ભૂલથી કોઇ ને અટકાયતમાંથી ભાગી જવા દે તો.. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા....
Arrow સેકશન-૨૨૪
     કોઇ વ્યકિત પોતાની કાયદેસરની ધરપકડમાં સામનો કરે અથવા તો કોઇ હરકત કરે તો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર....
Arrow સેકશન-૨૨૮
     ન્યાયિક કોર્ટ કોઇ પણ તબક્કામાં જાહેર નોકર જાણી જોઇને અપમાન અથવા વિક્ષેપ કરે તો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન....
Arrow સેકશન-૨૨૮ અ
     અમુક ગુનાઓના ભોગ બન્યાની ઓળખ જાહેર કરે તો કોર્ટ ની પરવાનગી સિવાય કાર્યવાહી છાપવા અથવા પ્રસિદ્ધ કરે તો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો....
Arrow સેકશન-ર૩૧
     ખોટા સિક્કા બનાવવા અથવા તેમ કરવા માટેની કોઇ પ્રક્રિયા કરવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ....
Arrow સેકશન-૨૩૨
     ખોટા ભારતીય સિક્કા બનાવવા અથવા તે કરવા માટેની પ્રક્રિયા કરવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ....
Arrow સેકશન-ર૩૩
     ખોટા સિક્કા બનાવવા માટે સાધનો બનાવવા ખરીદવા કે વેચવા ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા....
Arrow સેકશન-ર૩૪
     ખોટા ભારતીય સિક્કા બનાવવા માટે સાધનો બનાવવા, ખરીદવા કે વેચવા. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ....
Arrow સેકશન-૨૪૧
     પોતાની પાસે આવ્યો ત્યારે જે સિક્કો બનાવટી હોવાનું પોતે જાણતો ન હોય તે સિક્કા બનાવટી હોવાનું જાણવા છતા, ખરા સિક્કા તરીકે બીજાને સોંપવો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો....
Arrow સેકશન-૨૫૫
     ખોટા સરકારી સ્ટેમ્પ બનાવવો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી જન્મટીપ અથવા ૧૦....
Arrow સેકશન-૨૫૮
     ખોટા સરકારી સ્ટેમ્પનું વેચાણ. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૭ વર્ષ અને દંડ....
Arrow સેકશન-૨૬૩
     સ્ટેમ્પનો ઉપયોગ થયો છે એમ દર્શાવતી કોઇ નિશાની ભુંસી નાખવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ....
Arrow સેકશન-૨૬૩ અ
     બનાવટી સ્ટેમ્પ ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૨૦૦ રૂ. નો દંડ પોલીસક્ષેત્રનો....
Arrow સેકશન-૨૬૪
     તોલવા માટેના ખોટા સાધનોનો કપટ પૂર્વક ઉપયોગ કરવો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા....
Arrow સેકશન-૨૭૨
     વેચવા ધારેલી ખાવાની કે પીવાની વસ્તુમાં ભેળસેળ કરીને તેને નુકસાનકારક બનાવવી ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન....
Arrow સેકશન-૨૭૩
     ખવાની કે પીવાની વસ્તુ તરીકે નુકસાન કારક છે. એવું જાણવા છતાં તેને ખાવાની કે પીવાની વસ્તુ તરીકે વેચવી ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો....
Arrow સેકશન-ર૭૭
     જાહેર ઝરાનું અથવા જળાશયનું પાણીગંદું કરવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી....
Arrow સેકશન-૨૭૮
     હવાને તંદુરસ્તી માટે નુકસાનકારક થાય તેવી કરવી ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા....
Arrow સેકશન-૨૭૯
     માણસોની જીંદગી જોખમમાં મૂકાય તે રીતે બેફામ કે બેદરકારી પૂર્વક રસ્તા ઉપર વાહન ચલાવવું કે સવારી કરવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો....
Arrow સેકશન-૨૮૦
     માણસોની જુંદગી જોખમમાં મૂકાય એવી બેફામ રીતે અથવા બેદરકારીથી કોઇ વહાણ ચલાવવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન....
Arrow સેકશન-૨૮૩
     જાહેર માર્ગમાં કે તરી માર્ગમાં ભય ઊભો કરવો, અડચણ કરવી કે ઇજા પહોંચાડવી ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર....
Arrow સેકશન-ર૩૪
     માણસોની જીંદગી વગેરે જોખમમમાં મૂકાય એ રીતે કોઇ ઝેરી પદાર્થ અંગે કોઇ કૃત્ય કરવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન....
Arrow સેકશન-૨૮૬
     સ્ફોટક પદાર્થ અંગે એ રીતે કોઇ કૃત્ય કરવુ઼ ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૬....
Arrow સેકશન-૨૯૦
     જાહેર ત્રાસદાયક કૃત્ય કરવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી દંડ રૂ. ૨૦૦....
Arrow સેકશન-૨૯૨
     અશ્લીલ પુસ્તકો વગેરેનું વેચાણ કરવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી પહેલીવાર....
Arrow સેકશન-૨૯૫
     કોઇ વર્ગના લોકોના ધર્મનું અપમાન કરવા ના ઇરાદાથી કોઇ ધર્મસ્થાન અથવા પવિત્ર વસ્તુનો નાશ કરો, તેને નુકસાન પહોંચાડવું કે અપવિત્ર કરવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો....
Arrow સેકશન-૩૦૨
     ખૂન ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી મોત કે જન્મટીપ અને દંડ પોલીસક્ષેત્રનો....
Arrow સકેશન-૩૦૪
     ખૂન ગણાય એવો ગુનાહિત મનુષ્યવધ, મૃત્યુ નિપજાવનારું કૃત્ય મૃત્યુ નિપજાવવા ના ઇરાદાથી કર્યું હોય વગેરે ત્યારે તે કૃત્યથી મૃત્યુ થવાનો સંભવ છે, એવી જાણ સાથે તે કર્યું હોય પણ મૃત્યુ નિપજાવવાના ઇરાદા વિના....
Arrow સેકશન-૩૦૪ અ
     બેફામ રીતે કે બેદરકારીથી કોઇ કૃત્ય કરી ને મોત નિપજે તો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ....
Arrow સેકશન-૩૦૪ બી
     દહેજના કારણે મૃત્યુ ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી જન્મટીપ સુધીની પણ ૭ વર્ષ....
Arrow સેકશન-૩૦૬
     આપધાત કરવાનું દુષ્પ્રેરણ કરવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૧૦ વર્ષ અને....
Arrow સેકશન-૩૦૭
     ખૂન કરવાની કોશિશ જો આવું કોઇ કૃત્ય કોઇ વ્યકિતને નુકસાન પહોંચાડેતો જન્મટીની સજા ભોગવી રહેલ વ્યકિત એ ખૂન કરવાની કોશિશ કરી હોય અને તેથી જો નુકસાન થાય તો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા....
Arrow સેકશન-૩૦૯
     આપધાત કરવાની કોશિશ કરવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી 1 વર્ષની સજા અથવા....
Arrow સકેશન-૩૨૩
     સ્વેચ્છાપૂર્વક ઇજા કરી ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૧ વર્ષ દંડ રૂ. ૧૦૦૦....
Arrow સેકશન-૩૨૪
     ભયંકર હથિયાર કે સાધનો વડે સ્વેચ્છા પૂર્વક ઇજા કરવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા....
Arrow સેકશન-૩૨૫
     સ્વેચ્છાપૂર્વક ગંધીર ઇજા કરવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૭ વર્ષ અને....
Arrow સેકશન-૩ર૬
     ભયંકર હથિયાર કે સાધનો વડે ઇચ્છા પૂર્વક ગંધીર ઇજા કરવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા....
Arrow સેકશન-૩૩૭
     મનુષ્યની જીંદગી વગેરે જોખમમાં મૂકાય એવા કૃત્ય થી ઇજા કરવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ....
Arrow સેકશન-૩૩૮
     મનુષ્યની જીંદગી વગેરે જોખમમાં મૂકાય એવા કૃત્યથી ગંભીર ઇજા કરવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ....
Arrow સેકશન-૩૪૧
     કોઇ વ્યકિતને ગેરકાયદેસર અવરોધ કરવો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી સાદી 1....
Arrow સેકશન-૩૪૨
     ગેરકાયદેસર રીતે વ્યકિતની અટકાયત કરવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૧ વર્ષ....
Arrow સેકશન-૩૫૪
     ....
Arrow સેકશન-૩૬૩
     ....
Arrow સેકશન-૩૬૪
     ખૂન કરવા માટે અપહરણ કે ખોટી રીતે ઉપાડી લેવું. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા....
Arrow સેકશન-૩૬૪ એ
     મુકિતદંડ વગેરે માટે અપહરણ કરવું. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી મોત કે....
Arrow સેકશન-૩૬૫
     કોઇ વ્યકિતને ગુપ્ત રીતે કે ગેરઇરાદાથી તેનું અપહરણ કે ખોટી રીતે ઉપાડી જવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન....
Arrow સેકશન-૩૬૬
     કોઇ સ્ત્રીને લગ્ન કરવાની ફરજ પાડવા માટે અથવા તેને ભ્રષ્ટ કરવા માટે તેનું અપહરણ કે તેને ખોટી રીતે ઉપાડી જવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો....
Arrow સેકશન-૩૬૬ એ
     સગીર બાળા મેળવવી ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૧૦ વર્ષ અને દંડ....
Arrow સેકશન-૩૭૬
     લગ્ન વિચ્છેદ દરમિયાન પોતાની પત્નિ સાથે કોઇ પુરુષે સંભોગ કર્યો હોય તો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર....
Arrow સેકશન-૩૭૬ બી
     સરકારી માણસ દ્વારા કસ્ટડીમાં કોઇ સ્ત્રી સાથે સંભોગ થયો હોય તો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ....
Arrow સેકશન-૩૭૬ સી
     જેલ રીમાન્ડ હોમ વગેરેના સુપ્રિન્ટેન્ડેટે સંભોગ કર્યો હોય તો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ....
Arrow સેકશન-૩૭૬ ડી
     હોસ્પિટલમાં કોઇપણ સ્ત્રી સાથે તે હોસ્પિટલના મેનેજર વગેરેએ કરેલ સંભોગ ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર....
Arrow સેકશન-૩૭૭
     અકુદરત વિરૂદ્ધ ના ગુનાઓ ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી જન્મટીપ કે ૧૦ વર્ષ....
Arrow સેકશન-૩૭૯
     ચોરી ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૩ વર્ષ અથવા દંડ અથવા બંને....
Arrow સેકશન-૩૮૦
     કોઇ મકાન, ત઼બુ કે વહાણમાં ચોરી કરવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૭ વર્ષ....
Arrow સેકશન-૩૮૪
     બળજબરીથી કઢાવી લેવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૩ વર્ષ અથવા દંડ અથવા....
Arrow સેકશન-૩૮૫
     બળજબરીથી કઢાવી લેવા માટે કોઇ વ્યકિતને ઇજા પહોંચાડવાનો ભય દેખાડવો અથવા દેખાડવાની કોશિશ કરવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન....
Arrow સેકશન-૩૯૨
     લૂંટ રાજમાર્ગ ઉપર સૂર્યાસ્ત અને સૂર્યોદય વચ્ચે કરવામાં આવે તો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ....
Arrow સેકશન-૩૯૫
     ધાડ ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી જન્મટીપ કે સખત ૧૦ વર્ષની સજા કે દંડ....
Arrow સેકશન-૩૯૬
     ધાડ પાડતી વખતે ખૂન કરવું. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી મોત કે જન્મટીપ કે....
Arrow સેકશન-૩૯૭
     લૂંટ કે ધાડ, મૃત્યુ કે ગંધીર ઇજા પહોંચાડવાના હેતુથી કરવી ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ....
Arrow સેકશન-૪૦૬
     ગુનાહિત વિશ્વાસધાત ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૩ વર્ષ અથવા દંડ અથવા બંને....
Arrow સેકશન-૪૦૯
     સરકારી માણસ કે બેન્કર, વેપારી કે એજન્ટ ગુનાહિત વિશ્વાસ કરે તો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ....
Arrow સેકશન-૪૧૭
     ઠગાઇ ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૧ વર્ષ અથવા દંડ અથવા બંને....
Arrow સેકશન-૪૨૦
     ઠગાળ કરીને મિલકતની ડિલિવરી મેળવવા કે કોઇ કિંમતી જામીનગીરી કરાવી લેવા. તેમાં ફેરફાર કરાવવા કે તેનો નાશ કરાવવા બદદાનતથી લલચાવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા....
Arrow સેકશન-૪૨૬
     બગાડ ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૩ મહિનાની કે દંડ કે બંને પોલીસક્ષેત્રનો....
Arrow સેકશન-૪૪૭
     ગુનાહિત અપપ્રવેશ ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૩ મહિનાની સજા કે દંડ રૂ.....
Arrow સેકશન-૪૪૮
     ગૃહ પ્રવેશ ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૧ વર્ષની સજા કે દંડ રૂ. ૧૦૦ કે....
Arrow સેકશન-૪૫૫
     ઇજા, હુમલો વગેરે કરવા તૈયારી કરી ગુપ્ત ગૃહ અપપ્રવેશ અથવા ધરફોડ કરે તો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર....
Arrow સેકશન-૪૫૬
     રાત્રે ગૃહ અપપ્રવેશ કે ધરફોડ કરે તો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૩ વર્ષ....
Arrow સેકશન-૪૬૫
     ખોટો દસ્તાવેજ બનાવવો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૨ વર્ષ કે દંડ કે બંને....
Arrow સેકશન-૪૬૬
     ન્યાયકોર્ટના રેકર્ડની અથવા સરકારી માણસ રાખતા હોય તેવા જન્મ વગેરેના, રજિસ્ટરની ખોટી બનાવટ કરવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન....
Arrow સેકશન-૪૬૭
     કિંમતી જામીનગીરી વીલની અથવા કોઇ કિંમતી જામીનગીરી બનાવવા અથવા તેને તબદીલ કરવાના અથવા નાણાં સ્વીકારવા ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો....
Arrow સેકશન-૪૬૮
     ઠગાળ કરવાના હેતુથી ખોટો દસ્તાવેજ બનાવવો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૭....
Arrow સેકશન-૪૭૧
     દસ્તાવેજો બનાવટી હોવાનું જાણવાં છતાં તેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરવો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ....
Arrow સેકશન-૪૭૬
     ભારતના ફોજદારી અધિનિયમની કલમ ૪૭૬માં જણાવેલા પ્રકારના દસ્તાવેજો સિવાયના દસ્તાવેજોને પ્રમાણિત કરવા માટે વપરાતાં સાધન કે નિશાનીની ખોટી બનાવટ કરવી અથવા બનાવટી નિશાનીવાળો પદાર્થ કબજામાં રાખવો. ભારતીય દંડ....
Arrow સેકશન-૪૭૭
     કોઇ વીલ વગેરેનો કપટપૂર્વક નાશ કરવો કે તેને ભૂંસી નાખવો કે તેને નાશ કરવાની કે ભૂંસી નાખવાની કોશિશ કરવી અથવા તેને છૂપાવવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ....
Arrow સેકશન-૪૭૭ એ
     ખોટા હિસાબો બનાવવા ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૭....
Arrow સેકશન-૪૮૯
     ઇજા પહોંચાડવાના હેતુથી કોઇ મિલકત નિશાની દૂર કરવી તેનો નાશ કરવો તે તેને બગાડી નાખે તો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા....
Arrow સેકશન-૪૮૯ એ
     ખોટી ચલણી નોટો કે બેંક નોટો બનાવવી ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી જન્મટીપ....
Arrow સેકશન-૪૮૯ બી
     બનાવટી કે ખોટી ચલણી નોટો કે બેંક નોટો નો ખરી નોટો તરીકે ઉપયોગ કરવો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ....
Arrow સેકશન-૪૮૯ સી
     બનાવટી કે ખોટી નોટો કે બેંક નોટોને કબજામાં રાખવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા....
Arrow સેકશન-૪૮૯ ડી
     બનાવટી કે ખોટી નોટો કે બેંક નોટો બનાવવા માટેના યંત્રો, સાધનો કે સામગ્રી બનાવવા કે કબજામાં રાખવા. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન....
Arrow સેકશન-૪૯૧
     તરૂણવસ્થા, મગજની અસ્થિરતા કે રોગને કારણે અસહાય વ્યકિતઓની સંભાળ રાખવા અથવા જરૂરિયાત પૂરી પાડવા બંધાયેલ હોવા છતાં. સ્વેચ્છાપૂર્વક તેમ ન કરે તો. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ....
Arrow સેકશન-૪૯૩
     જે સ્ત્રીનાં પોતાની સાથે કાયદેસર રીતે લગ્ન થયું ન હોય તેની સાથે છેતરપીંડી કરીને કોઇ પુરુષ તે સ્ત્રીનું પોતાની સાથે કાયદેસરનું લગ્ન થયું છે. એમ તેને મનાવી ને પોતાની સાથે દંપતી ભાવે રહેવા પ્રેરે તો....
Arrow સેકશન-૪૯૪
     પતિ કે પત્ ની હયાતીમાં ફરીથી લગ્ન કરવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૭....
Arrow સેકશન-૪૯૫
     આગલા લગ્નની હકીકત જે વ્યકિત સાથે બીજું લગ્ન કર્યુ હોય તેનાથી છૂપાવીને ઉપયુકત ગુનો કરવો) ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર....
Arrow સેકશન-૪૯૭
     વ્યભિચાર ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ કોર્ટ દ્વારા કાર્યવાહી ૫ વર્ષ અથવા દંડ અથવા બંને....
Arrow સેકશન-૪૯૮
     પરણેલી સ્ત્રીને ગુનાહિત ઇરાદાથી ભગાડી જવી અથવા લઇ જવી અથવા રોકી રાખવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર....
Arrow સેકશન-૫૦૪
     પરણેલી સ્ત્રીને ગુનાહિત ઇરાદાથી ભગાડી જવી અથવા લઇ જવી અથવા રોકી રાખવી. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર....
Arrow સેકશન-૫૦૫
     બળવો કરવા કે જાહેર સુલેહ વિરુદ્ધ ગુનો કરવાના ઇરાદાથી ખોટું નિવેદન કરવું, અફવા ફેલાવવી વગેરે ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન....
Arrow સેકશન-૫૦૬
     ગુનાહિત ધમકી, ધમકી મારી નાખવાની કે ગંધીર ઇજા પહોંચાડવાની હોય તો ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન જામીનપાત્ર કઇ....
Arrow સેકશન-૫૦૮
     કોઇ વ્યકિતને તેની ઉપર દૈવી નાખુશી ઊતરશે. એવું માનવા પ્રેરીને તેની પાસે કોઇ કૃત્ય કરાવવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર....
Arrow સેકશન-૫૦૯
     કોઇ સ્ત્રીની લાજ લેવાના ઇરાદાથી કોઇ શબ્દ ઉચ્ચારવો કે કોઇ એવો ઇશારો કરવો વગેરે. ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન....
Arrow સેકશન-૫૧૦
     નશાની હાલતમાં કોઇ જાહેર સ્થળ વગેરેમાં આવવું અને બીજાને ત્રાસ થાય એ રીતે વર્તવું ભારતીય દંડ સહિત હેઠળના ગુનાનું વર્ગીકરણ સજા પોલીસ ક્ષેત્રનો ગુનો અથવા પોલીસ ક્ષેત્ર બહારનો ગુનો જામીન પાત્ર અથવા બિન....
Arrow ડી.કે.બાસુ કેસમાં ના.સુપ્રિમ કોર્ટના ધરપકડ બાબતે..
     ડી.કે.બાસુ કેસમાં ના.સુપ્રિમ કોર્ટના ધરપકડ બાબતે ફરમાવેલ માર્ગદર્શક આદેશો નીચે મુજબ છે. ધરપકડ કરી લઈ જનાર અને ધરપકડ કરેલી વ્યકિતની પુછપરછ કરનાર પોલીસ કર્મચારીએ, ચોકકસ દ્વશ્ય અને સ્પષ્ટ ઓળખ અને....
Arrow મહિલા પુછપરછ / અટકાયત સંબધેની કાર્યરીતી
     મહિલા પુછપરછ / અટકાયત સંબધેની કાર્યરીતી :- કોઈપણ મહિલા સાક્ષીની પૂછપરછ કરવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તો પૂછપરછ માટે તેના નિવાસ્થાને જવું અને ત્યાંજ પૂછપરછ કરવી જોઈશે. રાત્રીના સમયે પોલીસ સ્ટેશનમાં....
Arrow અટક થયેલ વ્યકિતના અધિકાર
     અટક થયેલ વ્યકિતના અધિકાર :- ધરપકડ કરાયેલ વ્યકિતને ર૪ કલાકથી વધારે સમય પોલીસ કસ્ટડીમાં રાખી શકાતી નથી અને આ સમયગાળામાં આરોપી વ્યકિતને અટકાયતના સ્થળથી પોલીસ સ્ટેશન લાવવા માટે કરાયેલ મુસાફરીના કલોકો....
Arrow હાથકડી પહેરાવવા સંબંધેના નિયમો
     હાથકડી પહેરાવવા સંબંધેના નિયમો :- હાથકડી અથવા રસ્સા વિગેરેનો સજા પામેલ કેદીઓ અથવા જે તહોમતદારો સામે અદાલતી કાર્યવાહી ચાલતી હોય તેઓ સામે તેઓને જેલમાં મુકિત વખતે જેલમાં મુકવા માટે લઈ જતી વખતે અથવા એક....
Arrow કાનુની સહાય કેદીને (કેદીના અધિકારો)
     કાનુની સહાય કેદીને (કેદીના અધિકારો) જયારે આરોપી વ્યકિતનો ગુનો પુરવાર થાય, અને તેને દોષિત જાહેર કરવામાં આવે ત્યાર પછી તેને સજા ફરમાવવામાં આવે છે. અદાલત જે તે ગુના માટે નિર્ધારીત કરવામાં આવેલી શિક્ષા....
Arrow બાળ રીમાન્ડ અદાલત (જુવેનાઈલ જસ્ટીસ કોર્ટ)
     બાળ રીમાન્ડ અદાલત (જુવેનાઈલ જસ્ટીસ કોર્ટ) બાળ રીમાન્ડ અદાલત ચીફ મેજીસ્ટ્રેટ સમકક્ષના અધિકારી હોય છે. બાળ અદાલત નક્કી કરેલ સ્થળ એટલે કે બાળ રીમાન્ડ હોમમાં કેસ ચલાવવામાં આવે છે. જેથી કરીને બાળ....
Arrow શું અપેક્ષા રાખી શકાય ?
     શું અપેક્ષા રાખી શકાય ? માર્ગ અકસ્માતના કેસમાં વાહનના ડ્રાઈવરે ઈજાગ્રસ્તને મેડીકલ સારવાર મળે તે માટે પ્રયત્ નો કરવા જોઈએ. ઈજાગ્રસ્ત વ્યકિતને ત્વરીત હોસ્પીટલે પહોચાડી શકાય (આવી સેવા આપનારને પોલીસ....
Arrow વાહન અકસ્માત અટકાવવાના સુચનો
     બ્રેક પાણી, સ્પેવ્હીલ ચકાસી લેવું. રીફલેકટર હોવું જોઈએ. આંજી નાખે તેવી લાઈટ ન રાખવી. ડીપરનો ઉપયોગ કરવો. ઓવરટેઈક કરતાં પહેલાં ખાત્રી કરો. ઉતાવળ ન કરો. વળાંકમાં વાહન ધીમું રાખો. નિશાળ હોસ્પિટલ પાસે....
Arrow મુસાફરોએ શું કાળજી લેવી ?
     ખાનગી વાહન ચાલકો મુસાફરોને એસ.ટી. સ્ટેન્ડ પાસેથી બુમો પાડીને લઈ જાય છે. પરંતુ ખાનગી વાહનોમાં મુસાફરી કરવામાં જોખમ છે. અકસ્માતના પ્રસંગે વળતર મળતું નથી. જયારે એસ.ટી.માં મુસાફરી કરનારને અકસ્મતના....
Arrow પોલીસે માર્ગ અકસ્માત નિવારવા શું કાળજી લેવી ?
     માર્ગ અસ્માત કઈ જગ્યાએ કયા સમયે કયા કારણસર વધુ બને છે. તેની સમીક્ષા કરી તેના ઉપાયો શોધવા. રાત્રે માર્ગ વચ્ચેના ડીવાઈડર સાથે વાહનો ન અથડાય તે માટે ડીવાઈડર પાસે રીફલેકટરની વ્યવસ્થા કરો અને કેટ આઈઝનો....
Arrow ચાલો મંથન કરીએ
     ગુનેગારો સાથે સખતાઈ જોઈએ , લોકો સાથે સભ્યતા. ગુનેગારોમાં પોલીસનો ડર હોવો જોઈએ અને લોકોમાં પોલીસને આદર હોવો જોઈએ. પોલીસદળ સંવેદનશીલ છે. પારદર્શક અને ઉત્તરદાયી છે તેવી લોકોને સહાનુંભુતી થવી જોઈએ.....
Arrow કલેકટર / જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ કચેરીઓ
     કલેકટર / જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ કચેરીઓ....
Arrow ભાગ-૧ થી પ ના ગુન્‍હા તા.૧/૧/૨૦૧૩ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૩
     ભાગ-૧ થી પ કુલ ગુનાઓ તા.૧/૧/૨૦૧૩ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૩ અ. નં હેડ હિ. ટાઉન પ્રાંતિજ તલોદ ગાંભોઈ જાદર ઈડર વડાલી ખેડ બ્રહ્મા પોશીના વિજય નગર ભિલોડા શામ ળાજી મો. ટાઉન મો. રૂરલ મેધ રજ માલ પુર ધન સુરા બાયડ આંબલી....
Arrow ભાગ-૬ કુલ ગુનાઓ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૩ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૩
     ભાગ-૬ કુલ ગુનાઓ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૩ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૩ અ. નં હેડ હિ. ટાઉન પ્રાંતિજ તલોદ ગાંભોઈ જાદર ઈડર વડાલી ખેડ બ્રહ્મા પોશીના વિજય નગર ભિલોડા શામ ળાજી મો. ટાઉન મો. રૂરલ મેધ રજ માલ પુર ધન સુરા બાયડ આંબલી યારા કુલ....
Arrow પરેડ
     ના પોલીસ અધિકારીઓની / કર્મચારીઓની ફિઝીકલ ફીટનેશ, શિસ્ત, ટર્ન આઉટ જળવાઈ રહે તે ઘ્યાને લઈ દરેક પોલીસ અધિકારી / કર્મચારીઓને દર સોમવાર તથા શુક્રવારે પરેડ લેવામાં આવે છે. પરેડમાં રનીંગ માર્ચપાસ્ટ, પીટી,....
Arrow તાલીમ
     પોલીસ કર્મચારીઓને અગાઉ તાલીમ મેળવેલ પરેડના વિષયો ઉપર વધુ પ્રભુત્વ મેળવે તેમાં કાર્યદક્ષતા મેળવે તેમજ તેઓના શિસ્ત તથા ટર્ન આઉટમાં સુધારો આવે તે હેતુથી સાબરકાંઠા જિલ્લાના પોલીસ કર્મચારીઓની હેડ કર્વાટર....
Arrow બંદોબસ્ત
     પોલીસ બંદોબસ્ત પોલીસ બંદોબસ્તના ચાર્જીસ વસુલ લઈ નીચે જણાવેલ કેસોમાં પોલીસ બંદોબસ્ત આપવામાં આવે છે. (૧) સામાન્ય સંજોગોમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાના હીતમાં પો.અધિ.શ્રી કે ઉપરી અધિ.શ્રીને જરૂર જણાય ત્યારે....
Arrow ગૌ માંસ અટકાયત
     રાજસ્થાનમાંથી સાબરકાંઠા જીલ્લામાં ગેર કાનૂની રીતે ટ્રકો મારફતે ગૈવંશ પ્રાણીઓની હેરાફેરી કરતાં મળી આવે તો કાયદેસરના ગુન્હા દાખલ કરવામાં આવે છે. અને ગુન્હામાં સંડોવાયેલ વાહન તથા વાછરડાં વિગેરે કબજે લઈ....
Arrow પોલીસ અધિક્ષકનો સંદેશ
     જીલ્લા પોલીસ વડાની કલમે. એક સંસ્કારી સમાજમાં પોલીસ ખુબજ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. હકીકતમાં પોલીસ વ્યવસ્થા એ આથિર્ક વિકાસ માટે પાયાની જરૂરીયાત છે. પોલીસની પ્રાથમિક જવાબદારી કાયદો અને વ્યવસ્થા ઉપરાંત....
Arrow જન સેવા કેન્દ્ર (નાગરિક સુવિધા કેન્દ્ર)
     જન સેવા કેન્ દ્રમાં પધારી સેવા કરવાની તક આપીને આપણને કતાર્થ કરે છે.....
Arrow પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
     ભારતીય પાસપોર્ટ પાસપોર્ટ મેળવવા માટેનુ ફોર્મ ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવવા માટેના હકક અને તેની વ્યવસ્થા : ભારતીય નાગરિકને ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવવા માટેના બંધારણમાં હકક આપેલ છે. જિલ્લાના નાગરિકો સરરતાથી....
Arrow આ કચેરીના ક્ષેત્રાધિકારમાં સમાવેશ થતાં પોલીસ સ્ટેશ
     જીલ્લાીના પોલીસ અધિકારીઓના નામ, ઓફિસ તથા પો.સ્ટે.નું નામ - એસ.ટી.ડી. કોડ, ઓફિસ રહેઠાણ, મોબાઇલ, ફેકસ નંબર, ઇ-મેઇલ ID - sp-sab@gujarat.gov.in ની વિગતો છે.....
Arrow પોલીસની વિવિધ સેવાઓ
     પોલીસની વિવિધ સેવાઓ ર૪ કલાક પોલીસ કંટ્રોલરૂમ ટેલીફોન, વાયરલેસ, ફેકસ અને કોમ્પ્યુટરની સુવિધા સાથે કાયૅરત. ફોરેન્સીક સાયન્સ લેબોરેટરી તરફથી ગુનાના કામે વૈજ્ઞાનીક પૃથ્થકરણ માટે સાયન્ટીફીક ઓફીસર..... ફીંગર............
Arrow અકસ્માત સહાય અને ટ્રાફીક પોલીસ સેવાઓ
     જિલ્લામાં ટ્રાફિક શાખાઓ : સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ટ્રાફિક નિયમન માટે (૧) જિલ્લા ટ્રાફિક શાખા (ર) હાઈવે ટ્રાફિક શાખા (૩) સીટી ટ્રાફિક હિંમતનગર ખાતે કાર્યરત છે. જે જિલ્લામાં ટ્રાફિક નિયમનની કામગીરી બજાવે છે.....
Arrow ટુરિઝમ પોલીસ
     ટુરિઝમ પોલીસ સરકારશ્રી ઘ્વારા સને:ર૦૦૬ ના વર્ષને પ્રવાસન વર્ષ તરીકે ઉજવવામાં આવી રહયુ છે. વર્ષ દરમ્યાન રાજયમાં ઐતિહાસિક, પ્રવાસકીય અને પરંપરાગત મહત્વ ધરાવતા વિવિધ સ્થળોએ વિવિધ ઉત્સવ અને તહેવારોની....
Arrow હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
     હોસ્‍પીટલ ર્ડાકટરોની યાદી....
Arrow એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર
     ક્રમ પો.સ્ટે.નું નામ પો.સ્ટે.વિસ્તારમાં આવેલ અકસ્માત સમયે ત્વરીત સારવાર મળી રહે તેવા ર્ડાકટર્સના ફોન નંબર ફાયર ફાયટર સરનામુ / ફોન નંબર એમ્બ્યુલન્સ સરનામું/ ટેલીફોન નંબર ૧ હિંમતનગર ટાઉન નગર પાલીકા....
Arrow માહિતી મેળવવાના અધિકાર
     માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ-2005 ના અમલીકરણ મેન્યુઅલ સેકશન 4(1)(બી) હેઠળ (1) સંગઠનની વિગતૉ કાર્યો અને ફરજૉ (2) અધિકારીઑ અને કર્મચારીઑની સત્તા અને ફરજૉ (3) નિર્ણય લેવાની કાર્યપઘ્ધતિ (4)....
Arrow આર. એસ. પી.
     આર.એસ.પી.(રોડ સેફટી પ્રોજેકટ) :- અત્રેના જિલ્લામાં માર્ગ સલામતિ માટે જિલ્લા ટ્રાફિક શાખા તથા હાઈવે ટ્રાફિક શાખા કાર્યરત છે જે હાઈવે પર બનતા ટ્રાફિકના ગુનાઓ અટકાવવા માટે સતત કાર્યરત રહે છે. તથા....
Arrow ભવિષ્‍યનું આયોજન
     ડી.એસ.પી. કચેરી, એડમિનીસ્ટ્રેશન બ્લોક તેમજ બેરેક માટે નવા મકાન બનાવવા. જેના માટે જરૂરી કાર્યવાહી ચાલુ છે. મિલકત સબંધી ગુન્હાઓને કાબુ કરવા માટે લોકજાગૃતિ લાવવી. પોલીસના માણસોમાં શારીરિક અને માનસીક....
Arrow વિષ્ણુભગવાનનું મંદિર શામળાજી
     વિષ્ણુભગવાનનું મંદિર શામળાજી : ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાની ઈશાન દિશામાં મેશ્વો નદીના કાંઠે ડુંગરોની વનલીલાથી ભરપુર સૃષ્ટિ સૌદર્યતાથી રચેલા ચોકમાં વસેલી આ પવિત્ર દેવ ભુમિ શામળાજીના નામે ઓળખાય છે. આ....
Arrow અંબાજી માતાજી મંદિર ખેડબ્રહ્મા
     અંબાજી માતાજી મંદિર ખેડબ્રહ્મા ખેડબ્રહ્મા માતાજીનુ ધામ ધણા પુરાતન કાળનુ છે.બ્રહમક્ષેત્ર નગર વસ્યુ તે સમયનુ તે છે.જે હાલ ખેડબ્રહ્મા નગર તરીકે જાણીતુ છે. તેની વસ્તી આશરે પાંત્રીસ હજારી મોટા વિસ્તાર....
Arrow પ્રવાસીઓએ લેવી જરૂરી તકેદારીઓ
     પ્રવાસીઓએ લેવી જરૂરી તકેદારીઓ પર્સ/પાકીટ જેકેટના અંદરની બાજુના ખીસ્સામાં અગર તો પેન્ટના બાજુના ખીસ્સામાં મુકવુ પણ પાછળના ખીસ્સામાં કયારેય મુકવું નહી. અગત્યના દસ્તાવેજો જેવા કે પાસપોર્ટ વિગેરે તેમજ....
Arrow મુલાકાતી/અરજદારને માહીતી અને માર્ગદર્શન
     મુલાકાતી/અરજદારને માહીતી અને માર્ગદર્શન અ.નં. પો.સ્ટે./કચેરીનું નામ ફોન નંબર હિમતનગર ડીવીઝન ૧ હિમતનગર ટાઉન ૯૫૨૭૭૨-૨૪૭૪33 ૨ પ્રાંતિજ ૯૫૨૭૭૦-૨33૦૭૬ ૩ તલોદ ૯૫૨૭૭૦-૨૨૦૬૬૨ ૪ ગાંભોઈ ૯૫૨૭૭૨-૨૫૦3૦૮ મોડાસા....
Arrow કલ્‍યાણકારી પ્રવૃત્તિ
     જિલ્લા પોલીસ કલ્યાણનિધિ ફંડની સિઘ્ધીઓની વિગત: જિલ્લા પોલીસ અધિકારી/કર્મચારીઓ માટે દરવર્ષે એક દવિસનો પગાર વસુલ લેવામાં આવે છે અને આ યોજનામાં જોડાયેલ અધિકારી/કર્મચારીનું અવસાન થાય તો મહણોત્તર સહાય....
Arrow સિનિયર સિટીજન
     સિનિયર સિટીજન સિનિયર સિટીજન્સ વિરુદ્ધ બનતા ગુનાઓ કાબુમા લેવા જિલ્લા ખાતે લેવામાં આવનાર પગલાં અંગેનો એકશન પ્લાન સિનિયર સિટીજન્સની ઓળખ પોલીસ થાણાંની હદમાં એકલા રહેતા સિનિયર સિટીજન્સને શોધી કાઢવા અને....
Arrow કલ્યાણકારી પ્રવ્રુતિઓ
     કલ્યાણકારી પ્રવ્રુતિઓ જિલ્લા પોલીસ કલ્યાણનિધિ ફંડની સિઘ્ધીઓની વિગત: જિલ્લા પોલીસ અધિકારી/કર્મચારીઓ માટે દર વર્ષે એક દવિસનો પગાર વસુલ લેવામાં આવે છે અને આ યોજનામાં જોડાયેલ અધિકારી/કર્મચારીનું અવસાન....
Arrow રોડ સેફટી પ્રોજેકટ
     આર.એસ.પી.(રોડ સેફટી પ્રોજેકટ) :- અત્રેના જિલ્લામાં માર્ગ સલામતિ માટે જિલ્લા ટ્રાફિક શાખા તથા હાઈવે ટ્રાફિક શાખા કાર્યરત છે જે હાઈવે પર બનતા ટ્રાફિકના ગુનાઓ અટકાવવા માટે સતત કાર્યરત રહે છે. તથા....
Arrow લાંચ-રૂશ્વત
     લાંચ-રૂશ્વત ભષ્ટ્રાચાર અને લાંચરૂશ્વત એ રાષ્ટ્રના વિકાસને અવરોધતી અને અર્થતંત્રને ખોખલું કરતી બદી છે. આ બદીને કારણે રાષ્ટ્ર વિકાસ માટે ફાળવવામાં આવતા નાણાં વિપુલમાત્રામાં વેડફાઈ જાય છે, જરૂરીયાત....
Arrow માનનીય રાજય કક્ષાના મંત્રીશ્રી, ગૃહવિભાગનો સંદેશ
     દેશનાં અન્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં આપણા રાજ્યમાં શાંતિ અને સલામતીનું પ્રમાણ ઉદાહરણરૂપ છે. સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતને સૌથી વધુ સલામત માનવામાં આવે છે. આ માટે આપણી પ્રજાની શાંતિપ્રિયતા અને રાજ્ય પોલીસની....
Arrow કર્મચારી/અધિકારીઓનાં નામ/સરનામાંની વિગતો
     સાબરકાંઠા પોલીસ ટેલીફોન....
Arrow Sitemap
     Sitemap....
ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા
 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 26-07-2016